Form studio - formuláře v počítači

 • 2900 formulářů + software
   
 • Vyplníte a elektronicky podáte.
  Automaticky, rychle, jednotně.

Vyzkoušet zdarma Koupit

Formuláře

Ve FORM studiu najdete 2986 formulářů připravených pomáhat vám s vyplňováním.

Seznam formulářů, které otevřete ve FORM studiu na kliknutí myši

Pokud potřebujete najít nějaký konkrétní formulář, použijte raději hledání vpravo nahoře. Máme jich opravdu hodně, tak ať s tím neztrácíte čas.

Daňové formuláře

DPH

DPFO

DPPO

DS

Výkazy

IS

OSSZ

ZP

Ostatní formuláře


Registrace

Daně

Živnostenské

Datové schránky

Účetní a platební formuláře


Ochrana osobních údajů (GDPR)

Správce - odpovědi

Správce - porušení zabezpečení

Správce - souhlas se zpracováním

Správce - příprava

Subjekt údajů


Osobní formuláře

Cestovní pasy, víza

Občanské průkazy, matrika

Vzdělávání

Doprava

Zbraně

Řidičské průkazy

Správa sociálního zabezpečení

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

OSVČ

Evropská unie


Sociální podpora

Sociální dávky

Evropské formuláře


Úřad práce

Zaměstnavatelé

Zahraniční zaměstnanost

Občané

Poštovní formuláře


Doprava, celní záležitosti

Zdravotní pojišťovny

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Revírní bratrská pokladna

Vojenská zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

DPFO - závislá činnost

Majetkové daně

Daň z nemovitosti

Daň z převodu nemovitostí

Spotřební a ekologické daně

Spotřební

Ekologické

Ostatní formuláře

Formuláře pojišťoven

Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnavatele

Kooperativa - úrazové, zdravotní, životní pojištění

Kooperativa - pojištění vozidel

Kooperativa - pojištění majetku a odpovědnosti

Kooperativa - cestovní pojištění

Kooperativa - obecné

Insolvenční řízení

Pracovně právní formuláře

Stavební formuláře

Nemovitosti - katastrální úřad

Katastrální úřad

Statistika

Vzory dokumentů

Realitní zprostředkování

 • Dodatek o prodloužení smlouvy o výhradním realitním zprostředkování
 • Informace o poskytnutím první úschovy realitního zprostředkování
 • Informace o změně limitu ve smlouvě o odpovědnosti realitního zprostředkování
 • Nesouhlas spotřebitele se zaplacením provize ze smlouvy o realitním zprostředkování
 • Námitka neplatnosti smlouvy o realitním zprostředkování
 • Námitka neplatnosti smlouvy o realitním zprostředkování pro nedostatek písemné formy
 • Odmítnutí prodloužení účinnosti smlouvy o realitním zprostředkování
 • Odstoupení od smlouvy o realitním zprostředkování
 • Odstoupení od smlouvy o realitním zprostředkování pro nepředání informací
 • Odvolání zmocnění realitního zprostředkovatele
 • Oznámení o odvolání z funkce jednatele realitního zprostředkovatele
 • Oznámení úřadu o porušení zákonných povinností realitního zprostředkovatele
 • Poskytnutí informací o způsobu stanovení provize
 • Poskytnutí informací o závadách a omezeních
 • Potvrzení o předání výpisu z veřejného seznamu zájemci realitního zprostředkování
 • Prohlášení realitního zprostředkovatele o předání povinných informací
 • Předložení smlouvy o pojištění odpovědnosti realitního zprostředkování
 • Předložení smlouvy o pojištění realitního zprostředkovatele zájemci
 • Smlouva o realitním zprostředkování
 • Smlouva o výhradním realitním zprostředkování
 • Výpověď smlouvy o realitním zprostředkování spotřebitelem
 • Záznam evidence úschov realitního zprostředkovatele
 • Žádost o úschovu při realitním zprostředkování
 • Žádost zájemce o předložení pojistky, uzavřené pojistné smlouvy

Autorské

 • Dodatek k licenční smlouvě - souhlas autora s poskytnutím úplné podlicence
 • Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho
 • Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické
 • Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence
 • Licenční smlouva nakladatelská
 • Licenční smlouva o šíření počítačového programu
 • Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla
 • Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení
 • Plná moc udělená patentovému zástupci
 • Podlicenční smlouva pro částečné použití díla
 • Podlicenční smlouva pro úplné použití díla
 • Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové
 • Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní
 • Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám
 • Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě
 • Svolení autora k znovu otištění článku
 • Svolení autora k šíření odborných dokumentů
 • Svolení autora s uveřejněním článku
 • Výzva vydavatele k úhradě škody vzniklé odstoupením od licenční smlouvy autorem
 • Žádost autora díla o nahlédnutí do spisu celního orgánu
 • Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o dovozu audiovizuálního díla
 • Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla
 • Čestné prohlášení k patentu

Daňový řád

 • Dodací list
 • Dodací list - daňový doklad A4
 • Dodací list - daňový doklad A5
 • Doložení důkazů k nahlášeným registračním údajům po výzvě správce daně
 • Doložení pravosti listiny v daňovém řízení
 • Doplnění daňového podání
 • Doplnění k uznatelnosti daňového odpočtu
 • Doplnění odvolání na výzvu správce daně
 • Doplnění plné moci
 • Doplnění podání písemnosti v daňovém řízení
 • Doplnění pravdivosti daňového tvrzení
 • Doplnění registračních údajů na výzvu správce daně
 • Faktura - daňový doklad A4
 • Faktura - daňový doklad A5
 • Faktura za hotové
 • Hromadný příkaz k úhradě
 • Inventarizace závazků
 • Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti
 • Kniha jízd
 • Kniha jízd - měsíční vyúčtování jízd
 • Kniha pohledávek A4
 • Kniha závazků A4
 • Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení
 • Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení pro střet zájmů
 • Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení s alternativním návrhem
 • Námitka pro nepřizvání svědka k výslechu
 • Námitka proti křivé výpovědi svědka s návrhem na obnovu řízení
 • Námitka proti postupu správce daně při nahlížení do spisu
 • Námitka proti postupu správce daně při výslechu svědka
 • Námitka proti stanovení daně s použitím pomůcek
 • Námitka proti výpovědi právně nezpůsobilého svědka
 • Námitka proti způsobu oznámení výslechu svědka v daňovém řízení
 • Návrh na pokračování v dokazování
 • Návrh na povolení obnovy řízení - nové skutečnosti
 • Návrh na povolení obnovy řízení - trestný čin
 • Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - písemnosti
 • Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - svědek
 • Návrh na přizvání svědka v daňovém řízení
 • Návrh na sjednání daně dohodou
 • Návrh na upuštění od pořádkové pokuty při daňové exekuci
 • Návrh na vyloučení dražitele
 • Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání
 • Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání
 • Návrh na vyloučení zástupce správce daně z jednání pro podjatost
 • Návrh na zrušení zastoupení třetí osobou pro odůvodněný střet zájmů zástupce
 • Návrh na zrušení zastoupení zastoupeným
 • Návrh na zrušení zastoupení zástupcem
 • Odepření výpovědi svědka v daňovém řízení
 • Odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké
 • Odvolání proti daňové atrakci
 • Odvolání proti daňové atrakci
 • Odvolání proti daňové atrakci
 • Odvolání proti daňové dražební vyhlášce
 • Odvolání proti registraci k dani z moci úřední
 • Odvolání proti rozhodnutí o přiznaném nároku z výtěžku daňové dražby
 • Odvolání proti rozhodnutí o příklepu v daňové dražbě
 • Odvolání proti stanovené ceně nemovité věci pro daňovou dražbu
 • Odvolání proti umožněnému rozsahu nahlédnutí do spisu
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
 • Odvolání proti vydání opisu z daňového spisu
 • Odvolání proti vyloučení odborného konzultanta z daňového řízení
 • Odvolání proti vyloučení zástupce z daňového řízení
 • Odvolání proti zamítnuté žádosti o změnu místní příslušnosti
 • Odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení
 • Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku
 • Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku uplynutím času
 • Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro neoprávněnost
 • Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro zmeškání lhůty
 • Omluva přizvaného svědka za zmeškání termínu
 • Omluva přizvaného svědka, který se nemůže dostavit k výslechu
 • Oprava vad daňového podání
 • Oznámení daňového dlužníka o zániku povinnosti hlásit majetek
 • Oznámení nulového příjmu pro firmy - daňové přiznání
 • Oznámení nulového příjmu pro živnostníky - daňové přiznání
 • Oznámení o existenci předkupního práva k nemovitosti v daňové exekuci
 • Oznámení o existenci předmanželské smlouvy v daňové exekuci
 • Oznámení o jiných vadách nemovitosti v daňové exekuci
 • Oznámení o nedostatečné výši mzdy daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení o přestěhování provozovny - daňové
 • Oznámení o přijetí odstupného za uvolnění bytu
 • Oznámení o ukončení mandátu zmocněnce pro doručování
 • Oznámení o určení daňové platby plátcem
 • Oznámení o určení daňové platby provedené třetí osobou
 • Oznámení o určení zastupující osoby - zmocněnce
 • Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého
 • Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého s žádostí
 • Oznámení o ustanovení zmocněnce pro doručování písemností v daňovém řízení - doba určitá
 • Oznámení o ustanovení zmocněnce pro doručování písemností v daňovém řízení - časově neomezeno
 • Oznámení o zahájení činnosti podléhající dani
 • Oznámení o zrušení provozovny - daňové
 • Oznámení o zániku společníka ve společnosti - daňové
 • Oznámení o zřízení provozovny - daňové
 • Oznámení o úschově daňových dokladů mimo Českou republiku
 • Oznámení obnovení všech živnosti správci daně
 • Oznámení plátce mzdy o jiném plátci mzdy daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení plátce mzdy o přijetí do zaměstnání daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení plátce mzdy o ukončení zaměstnávání daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení právního jednání po výzvě správce daně
 • Oznámení přerušení provozování některých živností - daňové
 • Oznámení přerušení provozování podnikání - daňové
 • Oznámení skončení pobírání příjmu
 • Oznámení vstupu společnosti do likvidace správci daně
 • Oznámení zaslání opravného daňového přiznání
 • Oznámení zaslání opravného vyúčtování
 • Oznámení změn v právní formě při daňovém řízení
 • Oznámení změn základních registračních údajů u správce daně
 • Oznámení změny plátce mzdy daňového dlužníka v exekuci
 • Oznámení změny účtu plátce daně
 • Oznámení zvláštního režimu
 • Oznámení částečného obnovení živnosti správci daně
 • Oznámení, že zmocněná osoba byla oznámena
 • Paragon
 • Plná moc generální v daňovém řízení
 • Plná moc pro jedno daňové právní jednání
 • Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově neomezená
 • Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově omezená
 • Plná moc pro přístup do daňové informační schránky
 • Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání advokátem
 • Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem
 • Plná moc pro zrušení informační daňové schránky
 • Plná moc pro zřízení informační daňové schránky
 • Podání dodatečného daňového přiznání na nižší základ daně
 • Podání dodatečného daňového přiznání na vyšší základ daně
 • Podání dodatečného vyúčtování na nižší základ daně
 • Podání dodatečného vyúčtování na vyšší základ daně
 • Podání následného hlášení
 • Podání vysvětlení správci daně
 • Pokladní kniha bez DPH A4
 • Pověření pro více druhů právního jednání v daňovém řízení
 • Pověření zaměstnance pro více druhů právního jednání v daňovém řízení
 • Pozdní podání daňového tvrzení s omluvou
 • Prokázání předkupního práva k věci v daňové dražbě
 • Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky
 • Přihláška pohledávky do rozvrhu daňové dražby
 • Přihláška pohledávky do rozvrhu vyúčtování daňové dražby
 • Příjmový pokladní doklad
 • Příjmový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
 • Reklamace postupu správce daně
 • Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod
 • Rozhodnutí o ustavení likvidační komise
 • Rozhodnutí o ustavení prověrkové komise
 • Sdělení důvodů pro nekonání daňové kontroly
 • Souhlas daňového dlužníka s uzamčením exekuovaných věcí do oddělené místnosti
 • Souhlas s náhradou za věcné břemeno v daňové dražbě
 • Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě postiženou přechodnou duševní poruchou
 • Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé
 • Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé
 • Souhlasné prohlášení ručitele v daňovém řízení
 • Stvrzenka
 • Stížnost na místní daňové šetření v obydlí
 • Stížnost na neprůkaznost správce daně
 • Stížnost na nevhodné jednání správce daně
 • Stížnost na nezdvořilé jednání správce daně
 • Stížnost na porušení mlčenlivosti
 • Stížnost na průtahy v daňovém jednání nadřízenému orgánu
 • Stížnost na průtahy v jednání
 • Stížnost na správce daně o nepoučení účastníka řízení
 • Stížnost na zaměstnance správce daně při tvorbě protokolu
 • Stížnost proti postupu správce daně
 • Stížnost proti výzvě správce daně k vydání věci
 • Univerzální příjmový - výdajový pokladní doklad
 • Urgence žádosti o souhlas s ukončením činnosti
 • Výdajový pokladní doklad
 • Výdajový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
 • Výzva k vysvětlení porušení mlčenlivosti správce daně
 • Výzva správci daně ke splnění oznamovací povinnosti
 • Zproštění mlčenlivosti správce daně - daňovým subjektem
 • Zproštění mlčenlivosti třetí osoby - daňovým subjektem
 • Zpětvzetí návrhu v daňovém řízení
 • Zpětvzetí odvolání v daňovém řízení
 • Žádost adresáta o nevhazování nepřevzatých zásilek do schránky
 • Žádost fyzické osoby o doručování na jinou adresu
 • Žádost o doručování do datové schránky
 • Žádost o kopii z daňového spisu
 • Žádost o nahlédnutí do daňového spisu
 • Žádost o nahlédnutí do osobního daňového účtu
 • Žádost o nahlédnutí do soupisu písemností ve vyhledávací části spisu
 • Žádost o nahlédnutí do spisu při stanovení daně použitím pomůcek
 • Žádost o nahlédnutí do spisu v jiné době, než jsou úřední hodiny
 • Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav
 • Žádost o odložení daňové exekuce s návrhem splátek
 • Žádost o odůvodnění rozdílu u daně stanovené proti tvrzené
 • Žádost o opis z daňového spisu
 • Žádost o opravu zřejmých omylů a nesprávností
 • Žádost o ověření shody opisu z daňového spisu
 • Žádost o posečkání s placením daně a úhradou ve splátkách
 • Žádost o posečkání se zaplacením daně
 • Žádost o potvrzení o daňovém domicilu
 • Žádost o potvrzení právního postavení nástupce daňového subjektu
 • Žádost o použití přeplatku na úhradu daně jiného subjektu
 • Žádost o použití přeplatku na úhradu jiné daně
 • Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku daně jiného subjektu
 • Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku u jiného správce
 • Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení
 • Žádost o prodloužení lhůty - posečkání s placením daně
 • Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení
 • Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení pro zdravotní neschopnost
 • Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení za zemřelého
 • Žádost o prodloužení lhůty pro doložení zcizených dokladů v daňovém řízení
 • Žádost o prodloužení lhůty pro podání řádného daňového tvrzení za zemřelého
 • Žádost o prodloužení lhůty pro úhradu ceny z daňové dražby
 • Žádost o prominutí daně
 • Žádost o prominutí daně - druhá po zamítnutí
 • Žádost o prominutí části daně
 • Žádost o přidělení prostředníka pro hluchoslepé
 • Žádost o připuštění tlumočníka národnostní menšiny
 • Žádost o připuštění tlumočníka zahraniční osoby
 • Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - odvolání
 • Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - vyměřovací řízení
 • Žádost o souhlas s ukončením činnosti
 • Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá po zamítnutí
 • Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá při nečinnosti
 • Žádost o stanovení daňových záloh jinak
 • Žádost o stanovení zálohy s ohledem na očekávanou daňovou událost
 • Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost
 • Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost
 • Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost - druhá po zamítnutí
 • Žádost o ustanovení zůstavitele pro podání daňového přiznání
 • Žádost o vratitelný přeplatek z výnosu daňové exekuce
 • Žádost o vrácení daňového přeplatku
 • Žádost o vrácení daňového přeplatku na jiný účet
 • Žádost o vrácení neoprávněných nákladů z daňové exekuce
 • Žádost o vydání potvrzení o daňové skutečnosti
 • Žádost o vydání potvrzení splatných nedoplatků
 • Žádost o vydání stejnopisu dodatečného platebního výměru
 • Žádost o vydání stejnopisu platebního výměru
 • Žádost o vydání stejnopisu protokolu z daňového jednání
 • Žádost o vyslovení neúčinnosti doručení úřední zásilky
 • Žádost o vystavení potvrzení o stavu osobního účtu
 • Žádost o vyznačení doložky právní moci v daňovém řízení
 • Žádost o výpis z daňového spisu
 • Žádost o zaslání oznámení k použití daňového přeplatku
 • Žádost o změnu místní příslušnosti
 • Žádost o změnu zdaňovacího období u fyzických osob
 • Žádost o změnu zdaňovacího období u právnických osob
 • Žádost o zrušení informační daňové schránky
 • Žádost o zrušení informační daňové schránky v zastoupení
 • Žádost o zrušení povinnosti platit daňové zálohy
 • Žádost o zrušení registrace k dani
 • Žádost o zřízení informační daňové schránky
 • Žádost o zřízení informační daňové schránky
 • Žádost o zřízení informační daňové schránky v zastoupení
 • Žádost o úhradu hotových výdajů společného zástupce v daňovém řízení
 • Žádost o úhradu hotových výdajů v daňovém řízení
 • Žádost o úhradu nákladů za tlumočníka v daňovém řízení
 • Žádost o úřední určení společného zástupce při správě daní
 • Žádost pro stanovení přiměřené lhůty k doplnění daňové zprávy
 • Žádost právnické osoby o doručování na jinou adresu
 • Žádost ručitele o nahlédnutí do spisu
 • Žádost ručitele o vydání potvrzení o úhradě nedoplatku
 • Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro podnikatele)
 • Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance
 • Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance
 • Čestné prohlášení o pravosti údajů podaných na úřad

Exekuční

 • Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci
 • Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost
 • Souhlas s nahlížením do písemností
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - banka
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Finanční úřad
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Okresní úřad
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pojišťovna
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - policie
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pošta
 • Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - telekomunikace
 • Žádost o sepsání exekutorského zápisu o svolení k vykonatelnosti
 • Žádost o sepsání exekutorského zápisu ohledně osvědčení stavu věci
 • Žádost o vydání opisu písemnosti exekutora
 • Žádost o vydání opisu písemnosti z exekutorského archivu

GDPR

 • Doložení zákonného důvodu zpracování osobních údajů správcem dozorovému orgánu opt-out
 • Doložení zákonného důvodu zpracování osobních údajů správcem dozorovému orgánu – týrání mladistvého
 • Dotazník pro přijímaného zaměstnance
 • Evidenční arch pověřenců
 • Evidenční arch získaných souhlasů
 • Informační povinnost správce o příjemcích osobních údajů
 • Jmenování pověřence v zaměstnaneckém režimu
 • Námitka proti zpracování osobních údajů
 • Námitka subjektu proti zpracovávání osobních údajů
 • Odmítnutí přijmout opatření, o něž žádal subjekt osobních údajů
 • Odmítnutí vyhovění žádosti o zpracování údajů (často se opakující se žádost)
 • Odmítnutí vyhovění žádosti o zpracování údajů pro zjevnou nedůvodnost
 • Odvolání poskytnutého souhlasu
 • Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení
 • Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
 • Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
 • Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu s důvodem zpoždění oh
 • Okamžité zrušení pracovního poměru s pověřencem
 • Oznamovací povinnost správce příjemcům při změně zpracovávaných údajů subjektu
 • Plná moc pověřenci GDPR pro zastupování
 • Poučení o možnosti podat Námitku proti zpracování osobních údajů
 • Protokol o případech porušení zabezpečení osobních údajů
 • Průvodní list evidovaného souhlasu
 • Smlouva o zpracování osobních údajů zpracovatelem
 • Smlouva příkazní s pověřencem GDPR
 • Souhlas poskytnutý k marketingovým účelům správce
 • Souhlas poskytnutý k použití údajů a fotografií zaměstnancem
 • Souhlas poskytnutý k propagaci použitím fotografie
 • Souhlas poskytnutý k zasílání emailových nabídek
 • Souhlas poskytnutý pro pravidelné zasílání obchodních sdělení
 • Souhlas poskytnutý zákonnými zástupci ke zpracování osobních údajů dítěte
 • Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém říze
 • Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací
 • Uplatnění práva na opravu osobních údajů
 • Vnitřní předpis firmy pro osobní údaje
 • Vyslovení nesouhlasu subjektu se zpracováním svých údajů dodavatelem
 • Výzva k doložení totožnosti osoby žádající o výmaz údajů
 • Výzva k výmazu – právo být zapomenut – Uplatnění práva na výmaz osobních údajů
 • Záznam správce o činnostech zpracování
 • Záznam zpracovatele o kategoriích činností zpracování pro správce
 • Žádost o doložení kopie poskytnutého souhl
 • Žádost o poskytnutí výpisu pro subjekt osobních údajů
 • Žádost o sdělení, jaké osobní údaje a k jakému účelu jsou zpracovávány

Insolvenční

 • Insolvenční návrh - dlužník
 • Insolvenční návrh - příloha - seznam majetku
 • Insolvenční návrh - příloha - seznam zaměstnanců
 • Insolvenční návrh - příloha - seznam závazků
 • Insolvenční návrh - věřitel

Korporace

 • Akcie kusová
 • Akcie nominální
 • Akcionářská žaloba
 • Dohoda o ukončení účasti společníka v korporaci
 • Dohoda o zániku členství v družstvu
 • Dohoda společníků na dalším trvání společnosti
 • Informace o právní a závazkové čistotě
 • Informace o záměru podat společnickou žalobu
 • Informování kontrolní komise o jednání představenstva
 • Informování náhradníka delegáta o svolání shromáždění delegátů
 • Informování o zákazu konkurence
 • Jmenování do funkce statutárního ředitele
 • Kmenový list
 • Konečná zpráva o průběhu likvidace
 • Listina přítomných valné hromady
 • Nesouhlas s převodem akcií
 • Námitka proti vyloučení člena z bytového družstva
 • Návrh na jmenování znalce k ocenění nepeněžitého vkladu
 • Návrh na jmenování znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích
 • Návrh na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
 • Návrh na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
 • Návrh na přivolení soudu s vyloučením předsedy představenstva z výkonu funkce
 • Návrh na vyloučení společníka
 • Návrh na vyloučení znalce a jmenování nového
 • Návrh na výmaz údajů družstva
 • Návrh na zrušení bytového družstva s likvidací
 • Návrh na zrušení sociálního družstva s likvidací
 • Návrh soudu na prohlášení neplatnosti obchodní korporace
 • Odložení valné hromady
 • Odmítnutí podání vysvětlení dle ZOK
 • Odmítnutí poskytnutí informace dle ZOK
 • Odstoupení z funkce jednatele
 • Odstoupení z funkce likvidátora
 • Odstoupení z funkce předsedy představenstva
 • Odstoupení z funkce člena představenstva
 • Odvolání proti rozsudku v korporátním sporu
 • Odvolání valné hromady
 • Oznámení druhému z manželů, že mu zaniká nájemní právo k bytu v bytovém družstvu
 • Oznámení změny údajů člena družstva
 • Plná moc k zastoupení na valné hromadě
 • Plná moc pro zastupování na valné hromadě
 • Plná moc pro zastupování na členské schůzi družstva
 • Potvrzení upisovateli
 • Pozvánka na ustavující schůzi budoucí právnické osoby
 • Pozvánka na valnou hromadu
 • Pozvánka na valnou hromadu s informací o využití technických prostředků použitých pro konání VH
 • Pozvánka na členskou schůzi družstva
 • Pozvánka na členskou schůzi Sociálního družstva
 • Pozvánka na řádnou valnou hromadu
 • Prezenční listina valné hromady akciové společnosti
 • Prohlášení kmenových listů za neplatné, výzva k odevzdání
 • Prohlášení o vnesení nemovité věci jakožto nepeněžitého vkladu
 • Písemné odevzdání hlasu po konání valné hromady
 • Písemné odevzdání hlasu před konáním valné hromady
 • Písemné prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti
 • Převolba člena správního orgánu
 • Přihláška za člena družstva
 • Přihláška zájemce o členství v sociálním družstvu
 • Přijmutí pozvání na schůzi spolku
 • Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady o výplatě podílu na zisku
 • Sbírka listin - zaslání dokumentů
 • Seznam akcionářů
 • Seznam delegátů družstva
 • Seznam společníků
 • Seznam členů družstva
 • Smlouva o převod části podílu v korporaci
 • Smlouva o převodu družstevního podílu
 • Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
 • Smlouva o převodu podílu v korporaci
 • Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu
 • Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu
 • Smlouva o výkonu funkce jednatele
 • Smlouva o výkonu funkce likvidátora
 • Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
 • Souhlas nejvyššího orgánu korporace k rozdělení podílu
 • Souhlas představenstva družstva s převodem družstevního podílu
 • Souhlas představenstva s rozdělením družstevního podílu
 • Souhlas s poskytnutím příplatku nad rámec společenské smlouvy
 • Souhlas s umístěním sídla obchodní korporace
 • Souhlas společníků s použitím údajů zapsaných v seznamu společníků mimo společnost
 • Souhlas s převodem akcií
 • Souhlas všech společníků se splněním vkladové povinnosti provedením práce
 • Souhlas členů bytového družstva s dáním družstevních bytů do zástavy
 • Společnická žaloba
 • Střet zájmů – pozastavení činnosti ve výkonu funkce
 • Svolání náhradní valné hromady
 • Svolání náhradní členské schůze družstva
 • Svolání valné hromady při zjištění možného úpadku
 • Svolání valné hromady společníkem
 • Uplatnění práva na informace dle ZOK
 • Vyhovění žádosti o výměnu akcií
 • Vyloučení společníka pro nesplnění vkladové povinnosti
 • Vyloučení společníka – nesplnění vkladové povinnosti
 • Vyloučení člena z bytového družstva
 • Vyloučení člena z družstva
 • Vystoupení společníka ze společnosti
 • Vystoupení ze společnosti
 • Vystoupení člena z družstva
 • Vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady
 • Vzdání se přednostního práva akcionáře
 • Vzdání se přednostního práva dle ZOK
 • Výběr znalce při zakládání společnosti
 • Výpověď účasti v družstvu dědicem
 • Výstraha před vyloučením z bytového družstva za závažné porušení členských povinností
 • Výzva ke splnění uhrazovací povinnosti v družstvu
 • Výzva ke splnění vkladové povinnosti
 • Výzva k předání kmenových listů za účelem jejich výměny
 • Výzva k převzetí nově vydaných akcií
 • Výzva k vrácení podílu na zisku
 • Výzva k zaplacení peněžitého příplatku
 • Výzva věřitelům k přihlášení pohledávek při snížení základního kapitálu
 • Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
 • Zpětvzetí přihlášky člena družstva
 • Zákaz uzavření smlouvy v korporaci
 • Zápis o jednání představenstva
 • Zápis z jednání valné hromady
 • Žaloba na zrušení společnosti
 • Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena družstva
 • Žaloba o vyloučení společníka
 • Žaloba o zrušení účasti společníka ve společnosti
 • Žádost o nahlédnutí do části seznamu delegátů družstva
 • Žádost o podání vysvětlení dle ZOK
 • Žádost o udělení pokynu k obchodnímu vedení společnosti
 • Žádost o udělení souhlasu s převodem akcií
 • Žádost o umožnění nahlédnutí do seznamu delegátů družstva a potvrzení funkce
 • Žádost o vydání dílčího opisu seznamu společníků
 • Žádost o vydání kopie zápisu valné hromady
 • Žádost o vydání opisu seznamu všech akcionářů
 • Žádost o vydání opisu seznamu všech delegátů družstva
 • Žádost o vydání opisu seznamu členů družstva
 • Žádost o vydání potvrzení o členství v družstvu
 • Žádost o vydání prospěchu získaného z porušení povinnosti špatného hospodáře
 • Žádost o výměnu poškozené akcie
 • Žádost o výplatu zálohy z podílu na zisku
 • Čestné prohlášení jednatele
 • Čestné prohlášení člena představenstva korporace
 • Čestné prohlášení člena správního orgánu

Matriční

 • Oznámení o změně příjmení po rozvodu
 • Žádost o uzavření manželství zástupcem snoubence

Nezařazeno

 • Doporučení kandidáta oblíbené politické strany
 • Doporučení sportovce
 • Doporučení trenéra
 • Gratulace k hrdinskému činu
 • Gratulace k narozeninám
 • Gratulace k narození potomka
 • Gratulace k profesnímu úspěchu zaměstnance
 • Gratulace k turnajové výhře
 • Gratulace k výročí firmy
 • Gratulace k výročí firmy
 • Gratulace k výročí firmy
 • Gratulace k výročí firmy
 • Gratulace k výročí obchodního partnera
 • Gratulace k úspěšné maturitě
 • Gratulace politikovi k získání senátorského mandátu
 • Gratulace zastupitele ke sportovnímu výkonu
 • Nepřijetí návrhu s protinávrhem
 • Odmítnutí materiální pozornosti
 • Odmítnutí poskytnutí rady
 • Odmítnutí poskytnutí rady
 • Odmítnutí poskytnutí rady
 • Odmítnutí poskytnutí rady
 • Odmítnutí pozvání na schůzi spolku
 • Odmítnutí pozvání na večírek
 • Omluva za chybu ve vyúčtování
 • Omluva za nevhodné opuštění místnosti
 • Omluva za omylem vystavenou fakturu
 • Omluva za poskytnutí nesprávné informace
 • Omluva za poskytnutí neúplné informace
 • Omluva za písařskou chybu
 • Omluva za vlastní chybu na daňovém dokladu
 • Omluva za zmeškání termínu úředního podání
 • Omluva za zrušení schůzky pro nepředvídatelný důvod
 • Omluva za zrušení schůzky z jiného důvodu
 • Omluva za účetní chybu
 • Omluvenka žáka z vyučování na celý den
 • Omluvenka žáka z vyučování na jednu hodinu
 • Oznámení narození dítěte
 • Oznámení narození dítěte
 • Oznámení o konání maturitního večírku
 • Oznámení o konání sportovní akce
 • Oznámení o konání třídního srazu
 • Oznámení o změně telefonního čísla
 • Oznámení opravy chyb na daňovém dokladu s omluvou
 • Oznámení úmrtí vlivné osoby
 • Oznámení úmrtí člena zájmového spolku
 • Pochvala podřízenému úředníkovi
 • Pochvala politikovi za hlasování pro zákon
 • Pochvala poslanci za dosažení stanoveného cíle
 • Pochvala žákovi za zlepšení studijních výsledků
 • Podpora politikovi malé strany
 • Poděkování daňovému poradci za zastoupení
 • Poděkování někomu za přivolání pomoci
 • Poděkování za povzbuzující odpověď
 • Poděkování za pozvání na proběhnuvší oběd
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za přijetí zlepšovacího návrhu
 • Poděkování za účast, organizaci a sponzoring sportovního klání
 • Poskytnutí jiné rady
 • Poskytnutí osobní rady
 • Poskytnutí profesní rady
 • Poskytnutí profesní rady
 • Potvrzení přijetí negativní zprávy
 • Potvrzení přijetí požadavku
 • Potvrzení přijetí zlepšovacího návrhu
 • Povzbuzení matce hospitalizované dcery
 • Povzbuzení žáků k udržení studijních výkonů
 • Pozvánka k návštěvě klubové sportovní události
 • Pozvánka na neformální posezení spolužáků
 • Pozvánka na pravidelné setkání specialistů
 • Pozvání na třídní sraz
 • Pozvání na třídní sraz
 • Průvodní dopis k opravené faktuře
 • Přesunutí termínu konání maturitního večírku
 • Přijmutí neformálního pozvání na oběd
 • Přijmutí neformálního pozvání na sportovní odpoledne
 • Přijmutí ocenění
 • Přijmutí omluvy
 • Přijmutí omluvy
 • Přijmutí pocty
 • Přijmutí pozvání na formální společenskou akci
 • Přijmutí pozvání na konferenci
 • Přijmutí pozvání na konferenci s proslovem
 • Přijmutí pozvání na neformální večírek
 • Přijmutí pozvání na oběd
 • Přijmutí pozvání na oslavu významného výročí
 • Přijmutí pozvání na svatební hostinu
 • Přijmutí pozvání na večeři
 • Přijmutí pozvání na významnou osobní oslavu
 • Přijmutí pozvání na významnou osobní oslavu
 • Přijmutí pozvání na školní sraz
 • Přijmutí pozvání přednášejícího na kongres
 • Přijmutí významného ocenění
 • Přijmutí zlepšovacího návrhu
 • Přijmutí zlepšovacího návrhu
 • Přijmutí zlepšovacího návrhu
 • Přijmutí čestné funkce
 • Přijmutí čestného členství
 • Přijmutí části zlepšovacího návrhu
 • Připomenutí termínu sportovního klání
 • Reakce na výtky zákazníka
 • Reklamace klasifikace na školním vysvědčení
 • Rozšíření pozvání na školní sraz
 • Schválení investice do inovace kanceláře
 • Schválení jiných výdajů
 • Schválení požadavku na nákup DHM
 • Schválení rozpočtu
 • Schválení termínů schůzek
 • Schválení vzniklých výloh zaměstnance
 • Schválení výdajů
 • Schválení žádosti
 • Soustrastné povzbuzení příteli
 • Stížnost na hrubý obsah televizního vysílání
 • Stížnost na korupční jednání úředníka
 • Stížnost na lékaře pro nelidský přístup
 • Stížnost na nečinnost úřadu
 • Stížnost na někoho, kdo jiného křivě obvinil
 • Stížnost na obsah televizního vysílání
 • Stížnost na rozhodnutí rady města
 • Stížnost na sousedské vztahy
 • Stížnost na vulgarismy v rádiovém vysílání
 • Stížnost na účetní chybu při inkasu
 • Stížnost na účetní chybu při směně
 • Urgence vysvětlení čehokoliv
 • Veřejné oznámení
 • Vyhovění žádosti
 • Vítání nového obchodu městským zastupitelem
 • Vítání nového studenta soukromé školy
 • Vítání nového člena klubu
 • Vítání nového člena náboženské organizace
 • Výzva k mediální omluvě
 • Výzva k urgentnímu poskytnutí charitativního daru
 • Výzva k účasti na charitativní akci
 • Výzva lobující společnosti
 • Zamítnutí požadavku na provedení finanční investice
 • Zaslání lékařské zprávy, výsledku vyšetření
 • Zrušení pozvání na konferenci
 • Zrušení úvěrového účtu klientem
 • Zrušení úvěrového účtu klientem
 • Zveřejnění kontaktů na press centrum
 • Žádost o laskavost vyučujícího profesora
 • Žádost o opravu chyby v návrhu dokumentu
 • Žádost o poskytnutí osobních údajů do přihlášky
 • Žádost o vydání opisu maturitního vysvědčení
 • Žádost o členství
 • Žádost více osob o všeobecnou informaci

Obchodní

 • Delegace odpovědnosti
 • Delegace úkolu externí firmě
 • Doplnění objednávky snížením objednaného množství
 • Doporučení služby vnitrofiremně
 • Doporučení výrobku
 • Gratulace obchodnímu partnerovi k otevření nové pobočky
 • Gratulace zákazníkovi k zakoupení výrobku s dárkem
 • Instrukce k autorizaci správnosti grafického zpracování před tiskem
 • Instrukce k informacím v PR článku
 • Instrukce k potvrzení korektury textu redakcí média
 • Instrukce k protinávrhu smlouvy
 • Instrukce k prověření chyby v zaúčtování platby u dodavatele
 • Nabídka s představením nové pobočky a služeb
 • Nabídka spolupráce s odkazem na referenční osobu
 • Nabídka výměny internetových odkazů
 • Návrh na odvolání statutárního orgánu
 • Návrh na opravu chyby ve smlouvě
 • Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - lepší cena
 • Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zkrácení doby
 • Návrh odběratele na změnu dodacích podmínek - zrušení zálohové platby
 • Obchodní omluva při zásadním prodlení s termínem dodání
 • Obchodní omluva za chybu v dodávce zboží
 • Obchodní omluva za chybu v plnění služby
 • Obchodní omluva za chybu zaměstnance
 • Obchodní omluva za nedodržení lhůty
 • Obchodní omluva za nedodržení termínu dodání zboží
 • Obchodní omluva za nevhodné jednání zaměstnance
 • Obchodní omluva za nevyřízenou objednávku
 • Obchodní omluva za nátlakové jednání zaměstnance
 • Obchodní omluva za protiprávní jednání zaměstnance
 • Obchodní omluva za vadu výrobku
 • Obchodní omluva za výrobní vadu
 • Obchodní omluva za zpoždění dodávky
 • Obchodní omluva za špatnou kvalitu služeb
 • Odložení plánované schůzky
 • Odmítnutí rezervace apartmánu
 • Odmítnutí rezervace ubytování
 • Odmítnutí zakázky
 • Odpověď na dopis zákazníka poškozeného zaměstnancem
 • Odstoupení od projektu
 • Omluva neschopnosti dostát jinému závazku
 • Omluva za chybu v seznamu hostů
 • Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu
 • Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu
 • Omluva za mylné odeslání upomínky k uhrazení dluhu
 • Omluva za nevyžádanou reklamu
 • Omluva za neúplnost plnění smlouvy
 • Omluva za pozdní platbu
 • Omluva za stížnost na prodavače s diplomatickou obranou
 • Omluva za tiskovou chybu
 • Omluva za špatně provedenou službu
 • Omluva ze schůze nebo meetingu
 • Opakovaný návrh na zlepšení prodejů oddělení
 • Oznámení drobného zpoždění dodávané služby
 • Oznámení firemního jubilea s pozvánkou na oslavu
 • Oznámení nepřítomnosti v kanceláři
 • Oznámení o možnosti získání bonusu
 • Oznámení o možném ukončení smlouvy
 • Oznámení o nemožném provedení úhrady
 • Oznámení o nemožném vyřízení objednávky
 • Oznámení o nemožném vyřízení objednávky z akční nabídky
 • Oznámení o nezaplacené pravidelné splátce
 • Oznámení o odběrech jen na základě složené zálohy
 • Oznámení o omezení produkce a distribuce zboží
 • Oznámení o provedené expedici zboží a termínu jeho doručení
 • Oznámení o předání obchodního kontaktu
 • Oznámení o přijetí organizačního opatření
 • Oznámení o schválení návrhu
 • Oznámení o snížení cen
 • Oznámení o snížení cen
 • Oznámení o snížení cen
 • Oznámení o snížení cen s pozvánkou na společenskou akci
 • Oznámení o snížení cen v e-shopu
 • Oznámení o ukončení obchodní spolupráce
 • Oznámení o využití provozních výnosů
 • Oznámení o využití provozních výnosů
 • Oznámení o zařazení distributora do méně výhodné provizní skupiny
 • Oznámení o zrušení pobočky
 • Oznámení o zvýšení cen
 • Oznámení otevření nového obchodu
 • Oznámení otevření nového obchodu
 • Oznámení otevření nových poboček
 • Oznámení přestěhování prodejny
 • Oznámení přestěhování prodejny se speciální nabídkou slev
 • Oznámení snížení cen
 • Oznámení snížení cen
 • Oznámení snížení cen u vybraných produktů e-shopu
 • Oznámení změny adresy provozovny s výhodnou nabídkou
 • Oznámení změny adresy sídla fírmy
 • Oznámení změny cenové politiky firmy zaměstnancům
 • Oznámení změny cenové politiky firmy zaměstnancům
 • Oznámení změny identifikačních údajů zaměstnancům
 • Oznámení změny názvu firmy zákazníkům
 • Oznámení změny názvu firmy zákazníkům - po sloučení
 • Oznámení změny tradičního názvu firmy zaměstnancům
 • Oznámení změny tradičního sídla firmy zaměstnancům
 • Oznámení změny v poplatcích zákazníků za provozní služby
 • Oznámení zvýšení cen
 • Oznámení zvýšení cen
 • Oznámení zvýšení cen
 • Oznámení zvýšení cen některých produktů
 • Oznámení, že zboží nebude dále dodáváno na fakturu
 • Oznámení, že zboží nebude dále dodáváno na fakturu
 • Pochvala tiskovému mluvčímu za obratnou mediální reakci
 • Pochvala tiskovému mluvčímu za pozitivní medializaci chyby firmy
 • Pochvala tiskovému mluvčímu za skvělý výkon před médii
 • Pochvala řečníkovi za projev na schůzi
 • Poděkování firmě za návštěvu veletrhu
 • Poděkování za analýzu
 • Poděkování za dobrou práci účetnímu
 • Poděkování za dobře provedenou práci zhotoviteli
 • Poděkování za dodání zboží za velmi nízké ceny
 • Poděkování za doplacení úplné kupní ceny
 • Poděkování za doporučení inovací
 • Poděkování za doporučení služby
 • Poděkování za dotaz k produktu
 • Poděkování za komerční radu
 • Poděkování za návštěvu výstavní expozice
 • Poděkování za obchodní omluvu
 • Poděkování za objednávku
 • Poděkování za objednávku
 • Poděkování za objednávku
 • Poděkování za objednávku s opožděným dodáním
 • Poděkování za podporu při získávání sponzorských darů
 • Poděkování za poskytnutí obchodní informace
 • Poděkování za profesionální zdvořilost v citlivé situaci
 • Poděkování za realizovanou výstavní expozici
 • Poděkování za spolupráci
 • Poděkování za upozornění na chybu
 • Poděkování za upozornění na korupci
 • Poděkování za upozornění na protiprávní jednání
 • Poděkování za včasnou platbu
 • Poděkování za úhradu pozdní platby
 • Poděkování za úhradu pozdní platby
 • Poděkování za úhradu zálohové faktury
 • Poděkování za úsporný plán ekonomovi
 • Poděkování zaměstnanci za konkrétní inovativní řešení
 • Poděkování zákazníkovi za expresní platbu
 • Poděkování zákazníkovi za platbu ve splatnosti
 • Poděkování zákazníkovi za poslední splátku
 • Poděkování zákazníkovi za pravidelnou splátku
 • Poděkování zákazníkovi za první splátku
 • Poděkování zákazníkovi za upozornění na korupční jednání podřízeného
 • Poděkování zákazníkům za zakoupení nové služby nebo zboží
 • Potvrzení objednávky
 • Potvrzení objednávky
 • Potvrzení opravy chyby programu
 • Potvrzení opravy chyby v informaci
 • Potvrzení opravy chyby v inzerátu
 • Potvrzení opravy neúplné informace
 • Potvrzení poptávky
 • Potvrzení přijetí dokumentů ke zpracování
 • Potvrzení přijetí jiné zprávy
 • Potvrzení přijetí požadavku na rezervaci ubytování
 • Potvrzení přijetí zprávy ke zpracování
 • Potvrzení přijetí žádosti
 • Potvrzení rezervace zboží dodavatelem
 • Potvrzení rozhodnutí managementu
 • Potvrzení rozhodnutí managementu
 • Potvrzení schůzky
 • Potvrzení schůzky
 • Potvrzení telefonické dohody
 • Potvrzení uděleného povolení
 • Potvrzení udělení oprávnění k jednání
 • Potvrzení udělení oprávnění k jednání
 • Potvrzení ústní dohody
 • Potvrzení ústní dohody
 • Potvrzení účasti
 • Povzbuzení zákazníka k dalšímu nákupu
 • Pozvánka na den otevřených dveří
 • Pozvánka na firemní předváděcí akci
 • Pozvánka na schůzi managementu
 • Pozvánka na V.I.P večírek
 • Pozvánka na V.I.P. ples
 • Pozvánka sponzora na akci
 • Pozvánka zákazníka na prezentaci
 • Pozvánka zákazníka na výstavu
 • Protinávrh u nevyhovující smlouvy
 • Průvodní dopis k objednávce
 • Průvodní dopis k šeku
 • Průvodní dopis k životopisu
 • Přijmutí nabídky k založení společnosti
 • Přijmutí nabídky obchodního partnerství
 • Přijmutí nabídky právních služeb
 • Přijmutí návrhu obsahu smlouvy
 • Přijmutí obchodní nabídky dodavatele
 • Přijmutí obchodní nabídky dodavatele jakékoliv služby
 • Přijmutí schůzky s potenciálním zákazníkem
 • Přijmutí termínu schůzky s obchodním partnerem
 • Přijmutí termínu schůzky s vedením společnosti
 • Přijmutí termínu schůzky se zahraničním zákazníkem
 • Reakce na stížnost zákazníka
 • Referenční dopis spokojeného zákazníka
 • Referenční dopis spokojeného zákazníka
 • Referenční dopis spokojeného zákazníka
 • Rezervace vstupenek
 • Schválení organizačního návrhu
 • Schválení úvěru
 • Speciální nabídka - dárek
 • Speciální nabídka - exklusivní cena
 • Speciální nabídka - kdykoliv
 • Speciální nabídka - konečně
 • Speciální nabídka - likvidace cen
 • Speciální nabídka - lokální vazba
 • Speciální nabídka - množstevní bonus
 • Speciální nabídka - naučte se
 • Speciální nabídka - navždy
 • Speciální nabídka - objevte
 • Speciální nabídka - osobní motivace
 • Speciální nabídka - osobní růst
 • Speciální nabídka - poděkování
 • Speciální nabídka - pohodlí
 • Speciální nabídka - poslední šance
 • Speciální nabídka - protiúčet
 • Speciální nabídka - připomenutí se
 • Speciální nabídka - příspěvek
 • Speciální nabídka - půjčovné
 • Speciální nabídka - sen
 • Speciální nabídka - sleva za rychlou platbu
 • Speciální nabídka - starý za nový
 • Speciální nabídka - umanitární šok
 • Speciální nabídka - univerzální
 • Speciální nabídka - vzorek
 • Speciální nabídka - vzpomínka
 • Speciální nabídka - výhra
 • Speciální nabídka - výprodej
 • Speciální nabídka - výzva k zamyšlení
 • Speciální nabídka - šek
 • Speciální nabídka - říká se, že …
 • Speciální nabídka - úspora
 • Speciální nabídka – poslední šance na výhru
 • Speciální nabídka – sleva jako poděkování
 • Stížnost dodavateli služby na nedostatečnou kvalifikaci jeho zaměstnanců
 • Stížnost na chybu přepravy
 • Stížnost na dodání poškozeného zboží
 • Stížnost na obchodní praktiky dodavatele
 • Stížnost na zpožděnou objednávku
 • Stížnost na zpožděnou objednávku
 • Tisková zpráva
 • Ukončení obchodní spolupráce odběratelem
 • Ukončení obchodního partnerství
 • Upozornění distributora, že nebude-li plnit odběry, zruší se mu licence
 • Upozornění na zpožďování plateb
 • Urgence dodání zboží
 • Urgence nezaplacené pohledávky
 • Urgence předání plnění dle smlouvy
 • Urgence předání plnění dle smlouvy - opakovaná
 • Veřejné oznámení o novém obchodním partnerství
 • Vítání nového majoritního akcionáře ve společnosti
 • Vítání nového malého akcionáře ve společnosti
 • Vítání nového společníka obchodní společnosti
 • Vítání nového významného zákazníka
 • Výzva k odběru bezplatných vzorků
 • Zrušení obchodní schůzky
 • Zrušení objednávky
 • Zrušení rezervace zboží
 • Žádost o odbornou radu
 • Žádost o přijetí preventivního opatření
 • Žádost o reakci na dotazník

Občanské

 • Darovací smlouva spojená se smlouvou o zřízení služebnosti bytu
 • Darovací smlouva – budoucí majetek
 • Darovací smlouva – darování práva
 • Darovací smlouva – darování věci
 • Darovací smlouva – ochranná známka
 • Delegace reakce na negativní dopis zákazníka
 • Delegace reklamace
 • Delegace stížnosti
 • Delegace vyřízení žádosti
 • Dodatečné schválení (ratihabice) právního jednání opatrovance
 • Dohoda dědiců o jiné výši dědických podílů
 • Dohoda o narovnání
 • Dohoda o odděleném bydlení manželů
 • Dohoda o plnění zpožděného dluhu ve splátkách
 • Dohoda o postoupení smlouvy kupní
 • Dohoda o postoupení smlouvy o dílo
 • Dohoda o převodu nájmu
 • Dohoda o převzetí dluhu
 • Dohoda o přistoupení k dluhu
 • Dohoda o srážkách ze mzdy
 • Dohoda o srážkách ze mzdy
 • Dohoda o srážkách z odměny
 • Dohoda o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu
 • Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela
 • Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela s odbytným
 • Dohoda o započtení pohledávek
 • Dohoda o změně obsahu závazku
 • Dohoda o zrušení reálného břemene – poskytování otopu
 • Dohoda o zrušení služebnosti
 • Dohoda o zrušení spoluvlastnictví a způsobu jeho vypořádání
 • Dohoda spoluvlastníků o výkonu předkupního práva
 • Doložka do kupní smlouvy – cenová doložka
 • Doložka do kupní smlouvy – koupě na zkoušku
 • Doložka do kupní smlouvy – předkupní právo
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada lepšího kupce
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada vlastnického práva
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětné koupě
 • Doložka do kupní smlouvy – výhrada zpětného prodeje
 • Doložka do kupní smlouvy – zkrácení záruční doby u prodeje použitého zboží
 • Doložka do smlouvy o zápůjčce - ujednaná výše úroku z prodlení
 • Doložka do smluv o dílo - Ujednání o délce záruky
 • Doložka do smluv o dílo – ujednání o zániku dluhu zaplacením odstupného
 • Doložka do smluv o nájmu - jistota - kauce nájemného
 • Doložka do smluv o nájmu – zvyšování nájemného
 • Doložka do smluv – prodej věci úhrnkem
 • Doložka do smluv – ujednání smluvní pokuty k zajištění dluhu
 • Doložka inflační pro obecné smlouvy
 • Doložka inflační pro smlouvy o podnikatelském nájmu
 • Doložka inflační pro smlouvy pachtovní
 • Doložka pro smlouvy uzavírané s nespolehlivým plátcem DPH
 • Domovní řád
 • Doplnění objednávky
 • Doplnění rezervace ubytování
 • Doplnění rezervace zboží
 • Doplnění úředního podání
 • Dědická smlouva
 • Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtí
 • Dělitelné plnění - Výzva k poskytnutí dělitelného plnění
 • Gratulace k získání nového obchodního partnera s nabídkou dalších služeb
 • Gratulace k získání úvěru s výzvou ke splátce dluhu
 • Gratulace politikovi k získání poslaneckého mandátu
 • Instrukce k podepsání smlouvy
 • Jednostranný zápočet
 • Jednostranný zápočet
 • Jmenování správce svěřeneckého fondu
 • Kvitance úhrady dluhu
 • Listina o vydědění
 • Listina přítomných na schůzi spolku
 • Mimořádné vydržení vlastnického práva k věci movité
 • Nabídka koupě nemovité věci (pozemku) k realizaci předkupního práva ve smyslu ObčZ
 • Nabídka na řešení škod pojištěním majetku
 • Nabídka nemovité věci Předkupníkovi ke koupi – předkupní právo
 • Nabídka předkupního práva k obchodnímu podílu
 • Nadační listina nebo Zakládací listina nadace
 • Nedělitelné plnění - Výzva k poskytnutí nedělitelného plnění
 • Nemožnost dovolat se neplatnosti smlouvy
 • Neplatnost doložky u smlouvy kupní uzavřené adhezním způsobem
 • Neplatnost doložky u smlouvy kupní uzavřené adhezním způsobem
 • Neplatnost smlouvy - Dovolání se neplatnosti smlouvy
 • Neplatnost závěti
 • Neplatnost závěti
 • Neplatné právní jednání opatrovance
 • Nesouhlas se zastupováním druhým z manželů
 • Nesouhlas s prominutím dluhu
 • Nezahrnutí nabídky do veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku
 • Námitka dlužníka proti pohledávce postoupené smlouvou
 • Námitka neplatnosti nabídky ke koupi spoluvlastnického podílu na nemovitostech – předkupní právo
 • Námitka neplatnosti odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem
 • Námitka neplatnosti právního jednání z důvodu vyhrožování
 • Námitka neplatnosti vydědění
 • Námitka nepoctivé držby
 • Námitka obtěžující podmínky v závěti
 • Námitka podmínky v závěti - zjevně odporující veřejnému pořádku
 • Námitka promlčení bezdůvodného obohacení
 • Námitka promlčení práva
 • Následná nemožnost plnění ze smlouvy
 • Návrh exmanžela na určení výše výživného pro rozvedeného manžela
 • Návrh k řešení platební neschopnosti klienta
 • Návrh na doplnění obsahu smlouvy
 • Návrh na nařízení likvidace právnické osoby
 • Návrh na odvolání poručníka
 • Návrh na omezení svéprávnosti
 • Návrh na opravu veřejné komunikace
 • Návrh na popření otcovství
 • Návrh na prohlášení neplatnosti právnické osoby
 • Návrh na prohlášení za mrtvého
 • Návrh na prohlášení za mrtvého
 • Návrh na prohlášení za mrtvého u osoby nezvěstné
 • Návrh na prohlášení za nezvěstného
 • Návrh na přivolení soudu s podnikáním nezletilého
 • Návrh na přiznání svéprávnosti (emancipace)
 • Návrh na rozvod manželství
 • Návrh na rozvod manželství s připojením manžela
 • Návrh na schválení smlouvy o nápomoci soudem
 • Návrh na sepsání smlouvy
 • Návrh na splacení dluhu ve splátkách
 • Návrh na splácení dluhu jinak
 • Návrh na udělení povolení k uzavření manželství nezletilému a ne plně svéprávnému
 • Návrh na ukončení neobchodní spolupráce
 • Návrh na určení otcovství k dítěti
 • Návrh na určení, že manželství není
 • Návrh na utajení osvojení
 • Návrh na uzavření smlouvy
 • Návrh na uzavření smlouvy s určením lhůty pro odvolání
 • Návrh na vydání rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu
 • Návrh na vytvoření spolku
 • Návrh na zapracování jednoduchých změn do smlouvy
 • Návrh na zapracování právních změn do smlouvy
 • Návrh na zrušení osvojení
 • Návrh opatrovance na odvolání opatrovníka
 • Návrh podporovaného na odvolání podpůrce
 • Návrh soudu k prohlášení neplatnosti manželství
 • Návrh soudu k převzetí dlužné částky do soudní úschovy
 • Návrh soudu na přivolení s odvoláním souhlasu zákonného zástupce
 • Návrh soudu na přiznání svéprávnosti (emancipace)
 • Návrh soudu na rozhodnutí o střídavé péči o nezletilého
 • Návrh soudu na rozšíření rozsahu společného jmění manželů
 • Návrh soudu na schválení zastoupení člena domácnosti
 • Návrh soudu na snížení výživného
 • Návrh soudu na zvýšení výživného
 • Návrh soudu na zúžení rozsahu společného jmění manželů
 • Obchodní omluva za doručení neobjednaného zboží
 • Obchodní omluva za vadu výrobku
 • Objednávka
 • Odmítnutí daru
 • Odmítnutí dědictví
 • Odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu
 • Odmítnutí dědictví zmocněncem
 • Odmítnutí dědictví zástupcem dědice
 • Odmítnutí odkazu odkazovníkem
 • Odmítnutí poskytnutí reference na výrobek
 • Odmítnutí převzetí likvidační podstaty věřitelem
 • Odpověď na dopis nespokojeného uživatele
 • Odpověď na dopis nespokojeného zákazníka
 • Odpověď na dopis nespokojeného účastníka semináře
 • Odstoupení advokáta od zastoupení
 • Odstoupení od darovací smlouvy
 • Odstoupení od smlouvy kupní
 • Odstoupení od smlouvy o dílo
 • Odstoupení od smlouvy o finanční službě
 • Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor - sjednáno do konce roku 2013
 • Odstoupení od smlouvy o ubytování
 • Odstoupení od smlouvy o životním pojištění
 • Odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a výzva k převzetí zboží zpět na náklady dodavate
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené na prodejním zájezdu
 • Odstoupení od spotřebitelské smlouvy
 • Odstoupení správce pozůstalosti z funkce
 • Odvolání nabídky smlouvy
 • Odvolání odkazu
 • Odvolání plné moci zmocněnci
 • Odvolání proti rozsudku v občanskoprávním sporu
 • Odvolání souhlasu k užití jména člověka v názvu právnické osoby
 • Odvolání souhlasu se zobrazením podobizny člověka
 • Odvolání souhlasu se zásahem do integrity člověka
 • Odvolání souhlasu s pitvou
 • Odvolání správce svěřeneckého fondu
 • Odvolání veřejné nabídky
 • Odvolání zvláštní plné moci zmocněnci
 • Odvolání z funkce likvidátora
 • Omluva lékaře za chybu
 • Omluva lékaři pacientem
 • Omluva z úředního jednání
 • Omluva za delikt osoby ve vlastní péči
 • Omluva za dočasné zpoždění splácení dluhu s návrhem řešení
 • Omluva za dočasné zpoždění splácení dluhu s návrhem řešení
 • Omluva za pozdní platbu
 • Omluva za pozdní platbu
 • Omluva za pozdní zaplacení splátku dluhu
 • Omluva za poškození cizí věci
 • Omluva za poškození majetku
 • Omluva za poškození zdraví
 • Omluva za svěřenou osobu
 • Omluva za urážku
 • Omluva za způsobenou smrt
 • Omluva za způsobení citové újmy
 • Omluva za útočné jednání
 • Omluva škodu způsobenou svěřenou osobou
 • Opakovaná výzva k úhradě pohledávky
 • Opakovaná žádost o informaci k produktu nebo službě
 • Oznámení jednoho z manželů, že trvale opouští domácnost
 • Oznámení o neúplném doručení zásilky
 • Oznámení o neúplném vyřízení objednávky
 • Oznámení o odložení svatby
 • Oznámení o odvolání dobrovolnické pomoci
 • Oznámení o postoupení pohledávek
 • Oznámení o postoupení pohledávky více osobám
 • Oznámení o přijetí reklamace
 • Oznámení o rozvodu manželství
 • Oznámení o rozvodu manželství
 • Oznámení o rozvodu manželství
 • Oznámení o rozvodu manželství
 • Oznámení o trvání nevyrovnaného dluhu
 • Oznámení o vydržení věci movité
 • Oznámení o vydědění potomka
 • Oznámení o využití sponzorského daru
 • Oznámení o vyřízení reklamace opravou
 • Oznámení o vyřízení reklamace opravou
 • Oznámení o vyřízení reklamace slevou
 • Oznámení o zadržení věci a důvodu
 • Oznámení o započetí výkonu zástavního práva
 • Oznámení o změně vlastníka nemovitosti – bývalý vlastník
 • Oznámení o změně vlastníka nemovitosti – nový vlastník
 • Oznámení o změně způsobu výkonu zástavního práva
 • Oznámení o zrušení nabídky smlouvy
 • Oznámení o zrušení sňatku jedním ze snoubenců na poslední chvíli
 • Oznámení o zániku pohledávky
 • Oznámení sňatku v tisku
 • Oznámení vlastníka bytu o změně počtu osob v jednotce
 • Oznámení zvýšení cen
 • Oznámení úmrtí člena rodiny
 • Oznámení úmrtí člena rodiny
 • Oznámení účastníka veřejné soutěže o přijetí nabídky
 • Plná moc k odmítnutí dědictví zmocněncem
 • Plná moc k převodu motorového vozidla
 • Plná moc k uzavření manželství zástupcem
 • Plná moc k vyřízení dědictví zmocněncem
 • Plná moc obecného zmocněnce
 • Plná moc – fyzická osoba zastupuje jinou fyzickou osobu
 • Plná moc – fyzická osoba zastupuje obchodní korporaci
 • Pochvala dodavateli služby
 • Pochvala dodavateli služby a zboží
 • Pochvala zaměstnanci za ochotu k zákazníkům
 • Pochvala zákazníka prodavačům
 • Poděkování advokátovi za dobrou službu
 • Poděkování advokátovi za vyřešení případu s dalším příkazem
 • Poděkování dodavateli za rychlou výměnu zboží
 • Poděkování klientům za důvěru - za zemřelého
 • Poděkování lékaři za osobní přístup
 • Poděkování lékaři za rychlý zákrok
 • Poděkování lékaři za úspěšný zákrok
 • Poděkování lékařskému personálu za vynikající péči
 • Poděkování příteli za výraz soucitu a podpory
 • Poděkování za aplikaci doporučení
 • Poděkování za dar
 • Poděkování za dar
 • Poděkování za dar
 • Poděkování za dar převzatý v nemocnici
 • Poděkování za nevyužitou nabídku pomoci
 • Poděkování za odpověď na návrh
 • Poděkování za osobní omluvu
 • Poděkování za pohostinství
 • Poděkování za radu osobního charakteru
 • Poděkování za rychlou reakci
 • Poděkování za rychlé vyřízení reklamace
 • Poděkování za vydání zboží v době státního svátku
 • Poděkování za vyjádření soucitu a podpory v těžké životní situaci
 • Poděkování za vysvětlení situace ve smyslu ztráty důvěry
 • Poděkování za zaslanou soustrast
 • Poskytnutí náhrady za škodu způsobenou na odložených věcech
 • Poslední výzva k úhradě pohledávky
 • Postih společného jmění manželů
 • Potvrzení dohody - předsmluvní odpovědnost
 • Potvrzení o pozbytí platnosti dlužního úpisu
 • Potvrzení o převzetí e-mailové zprávy
 • Potvrzení o převzetí závdavku
 • Potvrzení o přijetí platby
 • Potvrzení o přijetí platby
 • Potvrzení o přijetí zprávy
 • Potvrzení o přijetí zásilky
 • Potvrzení o splnění vkladových povinností nadace
 • Potvrzení převzetí písemnosti
 • Potvrzení různých dohod
 • Potvrzení schůzky
 • Potvrzení schůzky
 • Povolání do funkce likvidátora
 • Pozbytí práva věřitele požadovat další úroky
 • Pozvánka na pravidelnou klubovou schůzi
 • Pozvánka na schůzi nájemníků
 • Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek s externím odkazem na pořad zasedání
 • Pozvánka na ustavující schůzi spolku
 • Pozvánka na členskou schůzi spolku
 • Prekluze práva
 • Prohlášení o odstoupení člena voleného orgánu
 • Prohlášení ručitelů – finanční závazek
 • Prohlášení vlastníka všech jednotek
 • Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost neodmítá
 • Prohlášení zástupce, že dědic pozůstalost přijímá
 • Prominutí dluhu vydáním kvitance
 • Protokol o předání bytu do nájmu
 • Provozní řád budov
 • Průvodní dopis k daru od zaměstnavatele
 • Průvodní dopis k písemnosti ke zpracovaní
 • Průvodní dopis ke kompenzačnímu daru
 • Předmanželská smlouva
 • Předčasné vrácení předmětu výpůjčky
 • Převzetí zásilky
 • Přijmutí daru
 • Přijmutí daru
 • Přijmutí nabídky
 • Přijmutí nabídky ke vstupu do spolku, klubu nebo zájmové skupiny
 • Přijmutí reklamace s možností výměny zboží nebo vrácení peněz
 • Přijmutí reklamace s odesláním nového výrobku
 • Přijmutí reklamace zboží poškozeného při přepravě
 • Připomenutí termínu splatnosti neuhrazené pohledávky
 • Připomenutí termínu splatnosti neuhrazené pohledávky
 • Připomenutí termínu splatnosti neuhrazených splátek
 • Reakce na stížnost zákazníka
 • Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení odstraněním vady
 • Reklamace - nepodstatné plnění kupní smlouvy – řešení slevou
 • Reklamace - Uplatnění práva na přiměřenou slevu
 • Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad
 • Reklamace - Uplatnění práva z vadného plnění – dodání nové věci bez vad - opakovaný výskyt stejné va
 • Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou
 • Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou
 • Reklamace - Volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení slevou
 • Reklamace – neplatné odstoupení od smlouvy
 • Reklamace – Volba práva z vadného plnění smlouvy - odstoupení od smlouvy
 • Rezervace nové publikace
 • Rezervace v hotelu s další extra službou
 • Rezervace výrobku
 • Rezervační smlouva – koupě zboží
 • Rozhodnutí fyzické osoby o naložení s jejím tělem po smrti
 • Rozvazovací podmínka pro případ uplatnění předkupního práva Předkupníkem
 • Rámcová kupní smlouva
 • Rámcová smlouva o poskytování služeb
 • Slib odškodnění
 • Smlouva darovací – nemovitost
 • Smlouva komisionářská
 • Smlouva kupní - automobil
 • Smlouva kupní - movitá věc
 • Smlouva kupní - nemovitost
 • Smlouva kupní - Předávací protokol
 • Smlouva kupní o prodeji zboží na splátky
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní - nemovitost
 • Smlouva o dílo
 • Smlouva o dílo - Předávací protokol
 • Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby
 • Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem
 • Smlouva o důchodu
 • Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou
 • Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou
 • Smlouva o nájmu bytu – podnájem dalším uživatelům
 • Smlouva o nájmu dopravního prostředku
 • Smlouva o nájmu movité věci
 • Smlouva o nájmu pozemku k nepodnikatelskému užívání – měsíční nájemné
 • Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – jednorázová cena nájmu
 • Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – měsíční nájemné
 • Smlouva o nájmu pozemku k podnikatelskému užívání – nájem za závazek
 • Smlouva o nájmu pozemku – parkovací místo
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání za účelem pořádání školení
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání – výloha
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání – výstavní stánek
 • Smlouva o nájmu reklamní plochy na nemovitosti pro účely umístění reklamní tabule (billboardu)
 • Smlouva o nájmu služebního bytu
 • Smlouva o nápomoci při rozhodování
 • Smlouva o obchodním zastoupení
 • Smlouva o odměně za oplodnění zvířete
 • Smlouva o podnájmu bytu
 • Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího podnikání na dobu určitou
 • Smlouva o poskytnutí detektivních služeb
 • Smlouva o poskytování služeb ostrahy majetku
 • Smlouva o postoupení pohledávky – bezúplatné postoupení
 • Smlouva o postoupení pohledávky – úplatné postoupení
 • Smlouva o postoupení souboru pohledávek - globální cese
 • Smlouva o provozu dopravního prostředku
 • Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu
 • Smlouva o přepravě osob
 • Smlouva o přepravě věci
 • Smlouva o převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité
 • Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu
 • Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu
 • Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů
 • Smlouva o skladování
 • Smlouva o společnosti - dříve sdružení
 • Smlouva o střežení osob
 • Smlouva o tiché společnosti
 • Smlouva o ubytování - Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení k rekreaci
 • Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo
 • Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání pro poskytování školení
 • Smlouva o vedení účetnictví
 • Smlouva o výhradním obchodním zastoupení
 • Smlouva o výměnku
 • Smlouva o výprose - výprosa
 • Smlouva o výpůjčce
 • Smlouva o výpůjčce bytu k nepodnikatelskému užívání
 • Smlouva o zápůjčce - nepeněžní
 • Smlouva o zápůjčce - peníze
 • Smlouva o zřeknutí se dědického práva
 • Smlouva o zřízení práva stavby
 • Smlouva o zřízení práva stavby
 • Smlouva o zřízení předkupního práva s věcnými účinky
 • Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu
 • Smlouva o zřízení služebnosti bytu
 • Smlouva o zřízení služebnosti cesty
 • Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby
 • Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva
 • Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku
 • Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu
 • Smlouva o úklidu kancelářských prostor
 • Smlouva o úschově
 • Smlouva pachtovní - Pacht nemovitosti
 • Smlouva příkazní
 • Smlouva směnná
 • Smlouva s lektorem o zajištění výuky nebo školení
 • Solidární závazek - Výzva ke splnění solidárního závazku
 • Souhlas druhého manžela s ukončením nájmu společné domácnosti
 • Souhlas k právnímu jednání druhého z manželů
 • Souhlas k užití jména člověka v názvu právnické osoby
 • Souhlas nezletilého s přiznáním svéprávnosti na návrh zákonných zástupců
 • Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Souhlas rodičů k osvojení dítěte osvojitelem
 • Souhlas se zobrazením podoby člověka
 • Souhlas s pitvou
 • Souhlas s použitím odňaté části těla k účelům vědeckým
 • Souhlas vlastníka s podnájmem bytu
 • Souhlas všech vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků
 • Souhlas zákonných zástupců s přiznáním svéprávnosti nezletilému
 • Souhlas zákonných zástupců s výdělečnou činností nezletilého
 • Speciální nabídka - dvojnásobná úspora
 • Speciální nabídka - katastrofa
 • Speciální nabídka - služba zdarma
 • Spotřebitelem neobjednané plnění
 • Spotřebitelem neobjednané plnění finanční služby
 • Stanovy spolku
 • Stížnost na absenci vymíněné vlastnosti výrobku
 • Stížnost na administrativní chybu úředníka
 • Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši náhrady plnění z životní pojistky
 • Stížnost na chybné rozhodnutí pojišťovny o výši plnění z havarijní pojistky
 • Stížnost na chybu dodavatele se ztrátou důvěry
 • Stížnost na chybu ve vyúčtování nájmu bytu
 • Stížnost na nevhodné použití nátlakových metod vymahačů dluhů
 • Stížnost na neúměrné použití nátlakových metod vymahačů dluhů
 • Stížnost na neúčinnost opatření
 • Stížnost na postup práce sociálních pracovníků při kontrole podmínek v domácnosti
 • Stížnost na poškozený BONUS u zboží
 • Stížnost na společenské problémy
 • Stížnost na tiskovou chybu
 • Stížnost na zpožděné doručení zboží z e-shopu
 • Stížnost na zpožděné doručení zboží z e-shopu
 • Stížnost na zpoždění dopravního spojení
 • Stížnost na škodní jednání zaměstnance
 • Stížnost na úředníka
 • Stížnost ombudsmanovi
 • Ujednání do smlouvy o dílo – cena stanovená odhadem
 • Ujednání do smlouvy o dílo – pevně stanovená cena díla
 • Ujednání o odkladu oddělení spoluvlastnictví
 • Ujednání o odkladu zrušení spoluvlastnictví
 • Ukončení odběru elektrické energie
 • Ukončení odběru vody
 • Upomínka pro plnění nefinančního závazku
 • Upozornění na datum splatnosti členského poplatku
 • Upozornění na nezaplacený poplatek člena spolku
 • Upozornění na protiprávní jednání souseda
 • Urgence dodání zboží
 • Urgence opravy vad dodávky
 • Urgence vyřízení a rozšíření objednávky
 • Urgence zaplacení dluhu
 • Urgence zaplacení dluhu
 • Určení osoby oprávněné k výkonu zastoupení
 • Uznání dluhu vydlužitelem více zapůjčitelům najednou
 • Uznání dluhu více vydlužitelů
 • Uznání dluhu – dlužní úpis
 • Uznání promlčeného práva - dluhu
 • Veřejný příslib - cena za nejlepší výkon
 • Veřejný příslib - Příslib odměny
 • Vrácení snížené části kupní ceny kupujícímu - internetový obchod
 • Vydržení vlastnického práva k věci nemovité
 • Vydědění z důvodu neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi
 • Vydědění z důvodu nezájmu o zůstavitele
 • Vydědění z důvodu vedení trvale nezřízeného života potomka
 • Vyrozumění spoludlužníka a výzva k uplatnění námitek proti pohledávce
 • Vzdání se dědictví
 • Vzdání se předkupního práva k nemovitosti
 • Vzdání se předkupního práva k obchodnímu podílu
 • Vzdání se veřejné prospěšnosti
 • Vzorové poučení o možnosti odstoupit od smlouvy internetového obchodu
 • Všeobecné obchodní podmínky „kamenné prodejny“
 • Vítání nového člena spolku
 • Výluka ze společného jmění manželů
 • Výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání nájemcem
 • Výpověď nájmu věci movité nájemcem
 • Výpověď nájmu věci movité pronajímatelem
 • Výpověď pojistné smlouvy
 • Výpověď rámcové kupní smlouvy
 • Výpověď smlouvy o dílo
 • Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání pronajímatelem
 • Výpověď smlouvy o obchodním zastoupení
 • Výpověď smlouvy o zprostředkování
 • Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem
 • Výpověď z nájmu bytu sjednaného na dobu určitou
 • Výtka vady pohledávky
 • Výzva k doplnění kauce nájmu bytu v případě jejího oprávněného čerpání
 • Výzva k náhradě majetkové újmy (škody) způsobené společenstvím vlastníků při opravě v jednotce
 • Výzva k náhradě nákladů při odvrácení škody (nepřikázané jednatelství)
 • Výzva k náhradě za obětování cizí věci k odvrácení jiné větší škody
 • Výzva k platbě členského poplatku
 • Výzva k předčasnému splnění dluhu
 • Výzva k uvolnění advokátní úschovy
 • Výzva k vrácení daru
 • Výzva k vrácení daru - odvolání pro nouzi
 • Výzva k vyklizení komerční nemovitosti v nájmu
 • Výzva ke splnění dluhu při převzetí majetku
 • Výzva ke splnění dluhu ručitelem
 • Výzva ke splnění dluhu věřitelem pro třetí osobu
 • Výzva ke zdržení se rozšiřování podoby člověka
 • Výzva k náhradě nákladů při jednání k užitku jiné osoby (nepřikázané jednatelství)
 • Výzva k náhradě způsobené majetkové újmy (škody)
 • Výzva k náhradě škody osobou, která se zavázala ke splnění závazku třetí osoby
 • Výzva k náhradě škody při neuzavření smlouvy
 • Výzva k náhradě škody vzniklé porušením povinností při výkonu funkce
 • Výzva k náhradě škody způsobené osobou s duševní poruchou
 • Výzva k náhradě škody způsobené porušením dobrých mravů
 • Výzva k náhradě škody z majetkové újmy
 • Výzva k náhradě škody z nedodržené předsmluvní povinnosti
 • Výzva k odčinění újmy způsobené porušení mlčenlivosti svědka závěti
 • Výzva k opuštění bytu po skončení nájmu
 • Výzva k poskytování příspěvků na náklady rodinné domácnosti
 • Výzva k přiznání odměny při záchraně cizí věci (nepřikázané jednatelství)
 • Výzva k vrácení daru
 • Výzva k vrácení daru - odvolání pro nevděk
 • Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - finance
 • Výzva k vydání bezdůvodného obohacení – plody
 • Výzva k zaplacení ceny služby
 • Výzva k zaplacení dluhu utvrzeného smluvní pokutou
 • Výzva k zaplacení platby za ubytování
 • Výzva k zaplacení úroků z úroků
 • Výzva k úhradě nákladů na opravu rozhrady
 • Výzva likvidátora k poskytnutí součinnosti třetích osob
 • Výzva spoludlužníkovi k poskytnutí náhrady
 • Výzva věřitele ke splnění dluhu ručitelem
 • Zahájení právního postupu vymáhání pohledávky - poslední pokus o smír
 • Zahájení právního postupu vymáhání pohledávky - poslední pokus o smír
 • Zakázkový list
 • Zamítnutí požadavku zákazníka na slevu
 • Zastavení vydržecí doby
 • Zmocnění fyzické osobě k zastupování obchodní společnosti v orgánu jiné právnické osoby
 • Zprostředkovatelská smlouva
 • Zpráva o zpeněžení zástavy
 • Zrušení nájemní smlouvy
 • Zrušení objednávky
 • Zrušení pobytové rezervace
 • Zrušení předplatného
 • Zrušení předplatného
 • Zrušení rezervace školení
 • Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi
 • Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi
 • Zrušení smlouvy uzavřené na dobu života
 • Zrušení členství ve spolku
 • Zánik práva rozvedeného manžela na výživné
 • Zánik služebnosti trvalou změnou
 • Zápis ze zasedání spolku
 • Zástavní list
 • Zástavní smlouva - Vespolné zástavní právo
 • Zástavní smlouva budoucí k věci movité
 • Zástavní smlouva k nemovitosti
 • Zástavní smlouva k věci movité
 • Zástavní smlouva na pohledávku
 • Závdavek - Výzva k odevzdání závdavku
 • Závěť - Odkaz
 • Závěť nepsaná vlastní rukou smyslově postiženého zůstavitele
 • Závěť nevidomého, nepsaná vlastní rukou
 • Závěť s ustanovením náhradníka
 • Závěť vlastnoruční
 • Závěť vlastnoruční s podmínkou příkazu
 • Závěť vlastnoruční s povoláním správce pozůstalosti
 • Závěť vlastnoruční s podmínkou času
 • Žaloba na ochranu osobnosti
 • Žaloba na vydání věci
 • Žaloba o náhradu škody
 • Žaloba o určení neplatnosti vyloučení člena ze spolku
 • Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení
 • Žaloba o vyklizení nemovitosti
 • Žaloba o zdržení se zásahů do vlastnického práva
 • Žaloba o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Žádost o informaci, jak bylo naloženo s odňatým orgánem
 • Žádost o odstranění vad
 • Žádost o osobní radu
 • Žádost o peníze na pomoc nemocnici
 • Žádost o peníze na pomoc potřebným
 • Žádost o peníze pro nadační sbírku
 • Žádost o pomoc při řešení problému
 • Žádost o pomoc zastupitele obce
 • Žádost o potvrzení o převzetí daru
 • Žádost o sdělení dluhů a závazků souvisejících se správou domu a pozemku při převodu vlastnického práva třetí osobě
 • Žádost o slevu
 • Žádost o vystavení plné moci
 • Žádost o vysvětlení odmítnutí poskytnutí úvěru
 • Žádost o zablokování zcizené platební karty
 • Žádost o zaplacení přiměřené náhrady
 • Žádost o zaslání vzorků produktů
 • Žádost o změnu obsahu objednávky
 • Žádost o změnu způsobu dodání
 • Žádost o zrušení kupní smlouvy a navrácení všeho do původního stavu
 • Žádost opatrovníka o odvolání
 • Žádost postupníka o vymáhání pohledávky postupitelem
 • Čestné prohlášení člena výboru spolku

Ostatní

 • Běžný dopis 1
 • Běžný dopis 2
 • Stylový dopis 1
 • Stylový dopis 2
 • Svislé odvolací údaje 1
 • Svislé odvolací údaje 2
 • Vodorovné odvolací údaje 1
 • Vodorovné odvolací údaje 2

Petiční

 • Petice
 • Petice - Podpisový petiční arch bez textu petice
 • Petice - Podpisový petiční arch s petičním textem

Pracovní

 • Delegace pravomocí
 • Delegace vnitrofiremního úkolu
 • Delegace vyřešení stížnosti na jiné pracoviště
 • Delegace úkolu
 • Dodatek k pracovní smlouvě
 • Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu
 • Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu těhotné ženy nebo ženy pečující o dítě
 • Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce
 • Dohoda o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů
 • Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance
 • Dohoda o o bližším vymezení vážných provozních důvodů
 • Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
 • Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
 • Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí
 • Dohoda o pracovní pohotovosti
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu
 • Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa
 • Dohoda o převedení části řádné dovolené
 • Dohoda o převzetí svěřených předmětů
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona
 • Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy
 • Dohoda o termínu výplaty odstupného
 • Dohoda o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené
 • Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu
 • Dohoda o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele - Home office
 • Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním
 • Dohoda o změně obsahu pracovního poměru
 • Dohoda o způsobu náhrady škody zaměstnancem
 • Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zam
 • Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru
 • Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak
 • Dohoda více Odborových organizací o společném postupu při uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jed
 • Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou
 • Doporučení zaměstnance
 • Dovolání se relativní neplatnosti právního jednání
 • Dočasné odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatek času
 • Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
 • Evidence list srážek ze mzdy zaměstnance
 • Evidence mladistvých v pracovním poměru
 • Evidenční list vydávání stravenek zaměstnancům
 • Gratulace k promoci zaměstnance
 • Gratulace k výročí zaměstnance
 • Gratulace k výročí zaměstnance
 • Gratulace k získání nového pracovního místa
 • Gratulace zaměstnavatele k odchodu zaměstnance do důchodu
 • Hodnocení uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení
 • Hromadná stížnost více zaměstnanců na manažera
 • Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele inspektorátu
 • Hromadná stížnost více zaměstnanců na zaměstnavatele odborům
 • Hromadná výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
 • Hromadné propouštění
 • Hromadné propouštění - informace pro Odbory
 • Hromadné propouštění, písemná zpráva zaměstnavatele úřadu práce
 • Informace o obsahu pracovního poměru
 • Jmenování do funkce
 • Jmenování do funkce se zkušební dobou
 • Kniha příchodů a odchodů A4
 • Konkurenční doložka
 • Konkurenční doložka, klausule pracovních smluv
 • Manažerská smlouva
 • Manažerská smlouva spojená s konkurenční doložkou
 • Mzdový předpis
 • Mzdový výměr
 • Napomenutí zaměstnance za kouření mimo předepsané prostory
 • Napomenutí zaměstnance za pozdní příchody a předčasné odchody
 • Napomenutí zaměstnance za zneužití čehokoliv pro své potřeby
 • Nařízení práce přesčas
 • Nařízení práce ve dnech pracovního klidu
 • Nařízení zaměstnanci k absolvování školení u jiné firmy
 • Neplatnost mzdového výměru
 • Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
 • Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem
 • Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby zaměstnanců
 • Nesouhlas s okamžitým zrušením pracovního poměru se členem orgánu odborové organizace
 • Náhrada za ztrátu na výdělku - žádost o odškodnění
 • Námitka nepříslušnosti ustanovení v pracovním řádu
 • Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je n
 • Návrh ke zlepšení využití pracovní doby zaměstnanci
 • Návrh na odvolání manažera pro ztrátu důvěry
 • Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu opakovaných drobných chyb při rozhodování
 • Návrh na odvolání nadřízeného z důvodu závažného pochybení
 • Návrh na vypořádání inventarizačního schodku odpovědnému zaměstnanci
 • Návrh nadřízenému - požadavek zaměstnanců zkrátit pracovní dobu
 • Návrh nadřízenému k řešení velké fluktuace zaměstnanců
 • Návrh Odborové organizace k uzavření kolektivní smlouvy
 • Návrh pro zlepšení pracovních podmínek
 • Návrh více Odborových organizací k uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jednoho zaměstnavatele
 • Návrh člena Odborové organizace ke zvýšení příplatku za noční práci
 • Návrh řešení klesající produktivity práce zaměstnanců
 • Ochrana utajovaných skutečností ve společnosti
 • Odměna zaměstnanci za pomoc v nouzi
 • Odmítnutí akceptace změny pracovní smlouvy
 • Odmítnutí delegovaného úkolu - nedostatečná kvalifikace
 • Odmítnutí delegovaného úkolu - úkol mimo popis pracovního poměru
 • Odmítnutí materiální pozornosti
 • Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem
 • Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem
 • Odmítnutí poskytnutí reference na zaměstnance
 • Odmítnutí povýšení zaměstnancem
 • Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem
 • Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem
 • Odmítnutí přijetí všimného
 • Odmítnutí splnění výzvy nadřízeného
 • Odmítnutí vyslání zaměstnance na školení
 • Odmítnutí zaplacení odstupného
 • Odpor proti peněžnímu postihu zaměstnavatele
 • Odpověď uchazeče o zaměstnání na inzerát
 • Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při neodstranění závad pracovních podmínek
 • Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při převedení na jinou práci
 • Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem
 • Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
 • Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
 • Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – návrh změny - 2
 • Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – odvolání z funkce - 1
 • Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – projednání výpovědi - 3
 • Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – výpověď z PP - 4
 • Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností
 • Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotnou ženou
 • Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu ženou pečující o dítě ve věku do 15ti let
 • Odvolání výpovědi zaměstnancem
 • Odvolání výpovědi zaměstnavatelem
 • Odvolání z funkce
 • Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu změněného zdravotního stavu
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro zvlášť hrubé porušení kázně
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu spáchání trestného činu zaměstnancem
 • Omluva za chybné řídící rozhodnutí
 • Omluva za deliktní chování zaměstnance
 • Omluva zaměstnanci
 • Omluva zaměstnancům za chybu v manažerském rozhodnutí
 • Omluva zaměstnancům za tvrdé jednání
 • Omluva zaměstnancům za zpoždění výplat
 • Omluva zaměstnavateli
 • Organizační schéma obchodní společnosti
 • Organizační řád obchodní společnosti
 • Oslovení potenciálního zaměstnavatele - Žádost o zaměstnání
 • Oznámení celozávodní dovolené ve významném dnu
 • Oznámení hromadného propouštění zaměstnancům
 • Oznámení o celopodnikové letní dovolené
 • Oznámení o důchodu zaměstnance
 • Oznámení o důchodu zaměstnance
 • Oznámení o kontrole zaměstnance, který nebyl zastižen
 • Oznámení o krádeži osobních věcí
 • Oznámení o možnosti spoření zaměstnanců
 • Oznámení o možném propouštění
 • Oznámení o nedostatku práce ve firmě
 • Oznámení o nemoci zaměstnance
 • Oznámení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání
 • Oznámení o nezaplacené splátce zaměstnancem
 • Oznámení o nápravě diskriminačního chování zaměstnavatele
 • Oznámení o odchodu do důchodu zaměstnancem
 • Oznámení o pozastavení poskytování zaměstnaneckých výhod
 • Oznámení o přeložení zaměstnance
 • Oznámení o přeložení zaměstnance do jiného místa práce
 • Oznámení o přijetí nového člena prodejního týmu
 • Oznámení o přijetí organizačního opatření
 • Oznámení o realizaci úsporných plánů
 • Oznámení o rozhodnutí nevyplacení mimořádné odměny
 • Oznámení o snížené výši plněné škody zaměstnanci
 • Oznámení o termínu a místu konání školení
 • Oznámení o tragické smrti zaměstnance
 • Oznámení o vyhovění žádosti o přeložení
 • Oznámení o vzniku škody na odložených věcech zaměstnance
 • Oznámení o vánočním volnu zaměstnancům
 • Oznámení o výši náhrady mzdy za dovolenou
 • Oznámení o zamítnutí žádosti o přeložení
 • Oznámení o zastavení úlev zaměstnanci při studiu
 • Oznámení o zákazu kouření na pracovišti
 • Oznámení o částečné neplatnosti kolektivní smlouvy
 • Oznámení o řešení konfliktu na pracovišti
 • Oznámení Odborové organizaci vznik nových pracovních poměrů
 • Oznámení povinného školení zaměstnanců
 • Oznámení povinného školení zaměstnanců
 • Oznámení pracovní příležitosti
 • Oznámení termínu nástupu do zaměstnání vybranému kandidátovi
 • Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat
 • Oznámení volna zaměstnancům - státní svátek
 • Oznámení volna zaměstnancům - státní svátek
 • Oznámení volného pracovního místa
 • Oznámení vítěze vnitrofiremní soutěže
 • Oznámení vítěze vnitrofiremní soutěže
 • Oznámení zaměstnance o odchodu do důchodu
 • Oznámení zaměstnance pod vlivem bossingu
 • Oznámení zaměstnance zaměstnavateli o špatných podmínkách práce
 • Oznámení zaměstnanci o odchodu do důchodu
 • Oznámení zaměstnanci, že zaměstnavatel trvá na tom, aby dále konal svou práci
 • Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti
 • Oznámení zaměstnancům o pozastavení rozvojových investic
 • Oznámení zaměstnancům o uzavření ztrátové provozovny
 • Oznámení zaměstnancům o uzavření ztrátové provozovny
 • Oznámení zaměstnancům, že dochází k destabilizaci firmy
 • Oznámení zaměstnavatele o přesunutí termínu osobního pohovoru
 • Oznámení zaměstnavatele odborové organizaci, že okamžité zrušení pracovního poměru je oprávněné, lhů
 • Oznámení zaměstnavateli o překážce bránící v nástupu do práce
 • Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnáván
 • Oznámení změny termínu schůzky osobního pohovoru
 • Oznámení závad na pracovišti
 • Oznámení úmrtí kolegy zaměstnancům
 • Oznámení, že uchazeč o práci nesmí být zaměstnán
 • Oznámení, že za volno poskytnuté ke zkoušce nenáleží zaměstnanci mzda
 • Personální akvizice nejlepších studentů
 • Plná moc pro přebírání písemností za zaměstnance
 • Pochvala kolektivnímu vyjednavači
 • Pochvala zaměstnanci za pracovní výkon
 • Pochvala zaměstnancům celého oddělení
 • Podnět k prošetření zaměstnávání mladistvých
 • Podnět zaměstnance k vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy
 • Podpisový regulativ
 • Podpisový vzor zaměstnance
 • Podpora rodině při úmrtí zaměstnance
 • Poděkování brigádníkům za vynikající práci
 • Poděkování dobrovolníkům za práci
 • Poděkování nevybranému uchazeči o zaměstnání za zájem
 • Poděkování rodině za přínos zaměstnance pro firmu
 • Poděkování za doporučení bývalému zaměstnavateli
 • Poděkování za doporučení bývalému zaměstnavateli
 • Poděkování za doporučení zaměstnavateli
 • Poděkování za dotaz na volná pracovní místa
 • Poděkování za nabídku zaměstnání
 • Poděkování za pochvalu
 • Poděkování za pohovor nepřijatým uchazečem
 • Poděkování za pomoc v nepřítomnosti
 • Poděkování za poskytnuté doporučení
 • Poděkování za povýšení
 • Poděkování za přijetí do zaměstnání
 • Poděkování za reakci zaměstnavatele na životopis
 • Poděkování za schůzku firmě uchazečem
 • Poděkování za stížnost na zaměstnance
 • Poděkování za udělenou pochvalu
 • Poděkování za výjimečnou odměnu
 • Poděkování za zaslání životopisu
 • Poděkování za zvýšení mzdy
 • Poděkování za zvýšení mzdy
 • Poděkování za zvýšení mzdy
 • Poděkování zaměstnavateli za poskytnutou odměnu
 • Poděkování zaměstnavateli za výraz soucitu
 • Poskytnutí provozní zálohy zaměstnanci
 • Poskytnutí provozní zálohy zaměstnanci
 • Poskytnutí výchovné rady zaměstnanci
 • Poskytnutí výchovné rady zaměstnanci
 • Potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání
 • Potvrzení o poskytnutí odborné praxe absolventa
 • Potvrzení o převzetí svěřených věcí zaměstnancem
 • Potvrzení o zaměstnání
 • Potvrzení přijetí nabídky k zaměstnání
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení přijetí životopisu
 • Potvrzení splnění delegovaného účetního úkolu
 • Potvrzení termínu účasti na schůzce uchazečem o zaměstnání
 • Potvrzení termínu účasti na schůzce uchazečem o zaměstnání
 • Povzbuzení hospitalizovanému zaměstnanci od managementu firmy
 • Povzbuzení někoho k pokračování ve velmi dobré práci
 • Povzbuzení zaměstnance k dalšímu zvýšení prodeje
 • Povzbuzení zaměstnance ke zvýšení prodeje v období firemní soutěže
 • Povzbuzení zaměstnanců k udržení pracovního výkonu
 • Povzbuzení zaměstnanců k udržení výkonu před dokončením zakázky
 • Povzbuzení zaměstnanců k vyššímu sezónnímu výkonu
 • Pověření zaměstnance
 • Pozvánka k výběrovému řízení pro obsazení nové pracovní pozice
 • Pozvánka na firemní brainstorming
 • Pozvánka na neformální večírek zaměstnanců
 • Pozvánka na Team Bulding
 • Pozvánka na výjimečnou schůzi zaměstnanců
 • Požadavek zaměstnavatele konat práci přesčas nad rámec zákona
 • Pracovně lékařská prohlídka - posudek
 • Pracovně lékařská prohlídka - poučení zaměstnance
 • Pracovně lékařská prohlídka - žádost o prohlídku
 • Pracovní posudek
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
 • Pracovní smlouva na dobu určitou
 • Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací
 • Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou
 • Pracovní řád
 • Program Odborové organizace
 • Protokol - Bezpečnost práce na montážní jámě
 • Protokol - Bezpečnost práce na stojanové brusce
 • Protokol - Bezpečnost práce při práci se skartátory
 • Protokol - Bezpečnost práce při práci se soustružnickými stroji
 • Protokol - Bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem
 • Protokol - Bezpečnost práce při vrtání na stojanové vrtačce
 • Protokol - Bezpečnost práce při zdvihání břemen
 • Protokol o seznámení zaměstnanců s kolektivní smlouvou
 • Protokol o zaškolení zaměstnance bez kvalifikace
 • Průvodní dopis k životopisu
 • Písemné potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnavatelem
 • Písemné přijetí návrhu pracovní smlouvy zaměstnacem
 • Písemný návrh pracovní smlouvy
 • Přerušení mateřské dovolené
 • Převedení zaměstnance na jinou práci po dobu výpovědní doby
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu změny zdravotního stavu
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu ztráty kvalifikačních předpokladů
 • Převedení zaměstnance zpět na původní práci
 • Přihláška člena do Odborové organizace
 • Přijmutí nabídky zaměstnání
 • Přijmutí nabídky zaměstnání
 • Přijmutí nabídky zaměstnání
 • Přijmutí návrhu na vylepšení
 • Přijmutí návrhu zaměstnance na zkvalitnění dodávek čehokoliv
 • Přijmutí návrhu zaměstnance pro zlepšení produktivity oddělení
 • Přijmutí odstoupení manažera
 • Přijmutí odvolání z funkce
 • Přijmutí odvolání z funkce
 • Přijmutí rezignace
 • Přijmutí rezignace za jiného zaměstnance
 • Přijmutí výpovědi kvalitního zaměstnance
 • Přijmutí výpovědi nekvalitního zaměstnance
 • Přijmutí části zlepšovacího návrhu
 • Připomínky k návrhu smlouvy o práci mimo pracovní poměr
 • Příkaz vedení firmy k dodržování čehokoliv
 • Příkaz vedení firmy k elektronizaci daňových dokladů
 • Příkaz vedení firmy k manipulaci s právními dokumenty
 • Příkaz vedení firmy k omezení výdajů na reprezentaci
 • Příkaz vedení firmy k provedení archivace a skartace dokumentů
 • Příkaz ředitele o kontrolách práce neschopných zaměstnanců
 • Příloha k zápisu o provedené inventarizaci hmotně odpovědného zaměstnance s čestným prohlášením
 • Příslib zaměstnání
 • Rada zaměstnanců
 • Reakce na inzerát s nabídkou práce
 • Reakce na inzerát s nabídkou práce
 • Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z jiné nepodložené zprávy
 • Reakce zaměstnavatele na obavy zaměstnanců z propouštění
 • Reference odmítnutá - negativní zkušenost se zaměstnancem
 • Reference poskytnutá brigádníkovi za dobrou práci
 • Reference poskytnutá zaměstnanci za dlouhodobě skvělou práci
 • Reference poskytnutá zaměstnanci za krátkodobou, ale výbornou práci
 • Reference poskytnutá zaměstnanci za kvalitní, odbornou i vědeckou práci
 • Rezignace pod nátlakem
 • Rezignace z osobních důvodů
 • Rozhodnutí vedení firmy o postupování právních dokumentů k podpisu
 • Rozhodnutí vedení firmy o použití intranetových informací
 • Rozhodnutí vedení firmy o provozním řádu budov
 • Rozhodnutí vedení firmy o provádění inventur
 • Rozhodnutí vedení firmy o změně firemní politiky
 • Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů
 • Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů
 • Rozhodnutí vedení firmy o způsobech delegování specifických úkolů
 • Rozhodnutí vedení firmy o způsobech odměňování zaměstnanců
 • Rozhodnutí vedení firmy o řešení osobních konfliktů na pracovišti
 • Schválení dovolené
 • Schválení dovolené
 • Schválení jen části výdajů za služební cestu
 • Schválení neplaceného volna
 • Schválení semináře
 • Schválení žádosti o povýšení
 • Sdělení o krácení dovolené zaměstnanci
 • Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
 • Sdělení o poskytnutí odměny při dovršení 50 let věku
 • Sdělení o poskytnutí odměny za pomoc likvidace důsledků mimořádné události
 • Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
 • Sdělení o zastavení měsíční renty
 • Sdělení o zbytečné nákladnosti vybraného školení
 • Sdělení úřadu práce o rozvázání pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem
 • Sdělení, že náhrada mzdy za přesčas zaměstnanci nepřísluší
 • Sdělení, že právo zaměstnance na náhradu škody odložené věci zaniklo
 • Sdělení, že zaměstnanci za stejnou práci nenáleží stejná mzda
 • Sdělení, že ženě nenáleží mateřská dovolená z důvodu zanedbání péče
 • Seznámení zaměstnance s kontrolou používání internetu
 • Skončení pracovního poměru s cizincem bez prodlouženého povolení k pobytu
 • Skončení pracovního poměru s cizincem pro uplynutí doby pracovního povolení
 • Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem
 • Smlouva o budoucí pracovní smlouvě
 • Smlouva o sjednání zkušební doby
 • Směrnice pro používání internetového připojení u zaměstnavatele
 • Směrnice prodeje stravenek
 • Souhlas s odvoláním výpovědi zaměstnance
 • Souhlas zaměstnance s doručování písemností elektronicky
 • Souhlas zaměstnance s výplatou mzdy v cizí měně
 • Souhlas zaměstnance s výplatou části mzdy v cizí měně
 • Souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností zaměstnance
 • Stanovisko odborové organizace - neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího or
 • Stanovisko odborové organizace k neakceptování nesouhlasu se zrušením pracovního poměru zaměstnance
 • Stanovy Odborové organizace
 • Stávka - Oznámení zaměstnavateli
 • Stávkový výbor Odborové organizace
 • Stížnost na bossing v zaměstnání
 • Stížnost na diskriminaci uchazeče o zaměstnání
 • Stížnost na diskriminaci zaměstnance ve výběrovém řízení
 • Stížnost na nedovolenou kontrolu listovních zásilek adresovaných zaměstnanci
 • Stížnost na nedůstojné zacházení při prohlídce osobních věcí
 • Stížnost na nedůstojné zacházení se zaměstnancem
 • Stížnost na nátlakové jednání nadřízeného
 • Stížnost na zaměstnavatele porušující informační povinnosti
 • Stížnost na zaměstnavatele při porušování zaměstnaneckých práv
 • Ukončení přeložení zaměstnance
 • Upozornění na ukončení prací a skončení pracovního poměru na dobu určitou
 • Určení práva zaměstnancem
 • Určení čerpání náhradního volna na jiný den
 • Uznání dluhu zaměstnancem k vzniklé škodě (dlužní úpis)
 • Volební řád Odborové organizace
 • Vyhlášení motivační prodejní soutěže mezi zaměstnanci
 • Vyhlášení motivační prodejní soutěže mezi zaměstnanci
 • Vyhlášení nejlepšího prodejce
 • Vyhlášení nové pracovní příležitosti
 • Vyhlášení termínu pro předložení zúčtovatelné neschopenky
 • Vyjádření k námitce relativní neplatnosti právního jednání zaměstnance
 • Vyjádření uznání zaměstnanci
 • Vysvětlení zaměstnavatele, že zaměstnance nediskriminuje
 • Vysvětlení, že nedošlo o diskriminační chování ve výběrovém řízení
 • Vyúčtování manažerské roční odměny
 • Vzdání se pracovního místa
 • Vzdání se pracovního místa
 • Vznik pracovního poměru písemným návrhem pracovní smlouvy
 • Vítání nového vlastníka kolektivem zaměstnanců
 • Vítání nového zaměstnance managementem
 • Vítání nového zaměstnance managementem
 • Vítání nového zaměstnance managementem - později
 • Výchovné doporučení zaměstnanci - předepsané oblečení
 • Výpověď dohody o pracovní činnosti zaměstnancem
 • Výpověď dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem
 • Výpověď kolektivní smlouvy
 • Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem
 • Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výpověď z pracovního poměru pro porušení pravidel práce neschopného zaměstnance
 • Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
 • Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem
 • Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz
 • Výstupní lístek zaměstnance
 • Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování bezpečnostních předpisů
 • Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného
 • Výtka zaměstnanci pro opakované včasné neplnění pracovních úkolů
 • Výtka zaměstnanci pro ztrátu pracovního výkonu
 • Výtka, upozornění na možnost uplatnění výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností
 • Výzva budoucímu zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
 • Výzva k absolvování školení
 • Výzva k náhradě nákladů z nesplněné kvalifikační dohody
 • Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance nově přeloženého na pracoviště s hmotnou odpovědnost
 • Výzva k náhradě škody - odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen
 • Výzva k náhradě škody za ztrátu svěřených předmětů
 • Výzva k náhradě škody zaměstnancem, jenž vědomě neupozornil na hrozící nebezpečí
 • Výzva k nápravě nerovných pracovních podmínek zaměstnanců
 • Výzva k nápravě šikany ze strany nadřízeného
 • Výzva k odškodnění pozůstalých zaměstnance
 • Výzva k okamžitému vyčerpání dodatkové dovolené
 • Výzva k podání výpovědi z pracovního poměru
 • Výzva k projednání náhradního termínu výplaty mzdy
 • Výzva k rezignaci vedoucího pracovníka
 • Výzva k vysvětlení při diskriminaci národnosti ve výběrovém řízení
 • Výzva k vysvětlení při diskriminaci pohlaví ve výběrovém řízení
 • Výzva k vysvětlení při diskriminaci věku ve výběrovém řízení
 • Výzva k zajištění prostředků první pomoci
 • Výzva ke sjednání nápravy nežádoucího sexuálního chování spoluzaměstnance na pracovišti
 • Výzva ke změně programové skladby média
 • Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně druhu práce
 • Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně pracovního zařazení
 • Výzva mladistvému k absolvování pravidelné lékařské prohlídky
 • Výzva uchazeči k dostavení se na schůzku k přijímacímu řízení
 • Výzva zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
 • Výzva zaměstnavateli k odstranění rizik přenášených na zaměstnance ze závislé činnosti
 • Výzva zaměstnavateli poškozeného zaměstnance k účasti na objasnění příčin pracovního úrazu
 • Zabezpečení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zaměstnanecké poučení a závazek zaměstnance nepodnikat
 • Zamítnutí dovolené zaměstnanci
 • Zamítnutí dovolené zaměstnanci
 • Zamítnutí dovolené zaměstnanci
 • Zamítnutí proplacení nákladů na služební cestu
 • Zaslání soustrasti rodině zemřelého zaměstnance
 • Zmocnění k přijmutí mzdy jinou osobou
 • Zproštění se odpovědnosti zaměstnancem za ztrátu svěřených předmětů
 • Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za způsobenou škodu
 • Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době
 • Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době
 • Záznam o kontrole práce neschopného zaměstnance
 • Žaloba o doplacení minimální mzdy
 • Žaloba o doplacení mzdy
 • Žaloba o neplatnost převedení zaměstnance na jinou práci
 • Žaloba o neplatnost výpovědi pro porušení pracovní kázně
 • Žaloba o odškodnění diskriminačního chování zaměstnavatele
 • Žaloba o platnost výpovědi se členem orgánu Odborové organizace
 • Žaloba o poskytnutí plnění naturální mzdy
 • Žaloba o uložení povinnosti zaměstnance vrátit přeplatek mzdy
 • Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání
 • Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavateli převést zaměstnance zpět na původní práci
 • Životopis v Anglickém jazyce
 • Životopis v Českém jazyce
 • Žádost k předložení dokladů ke zúčtování nákladů pracovní cesty
 • Žádost k vrácení celého odstupného
 • Žádost k vrácení části odstupného
 • Žádost o dobrovolnické služby
 • Žádost o doplacení minimální mzdy
 • Žádost o doplacení mzdy
 • Žádost o doplacení průměrného výdělku při převedení na jinou práci
 • Žádost o dovolenou - Dovolená
 • Žádost o nahlédnutí do dokladů určujících paušální cestovní náhrady
 • Žádost o nahlédnutí do účtu pracovní doby
 • Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání dovolené zaměstnavatelem
 • Žádost o náhradu škody na odložené věci
 • Žádost o poskytnutí další přestávky v práci
 • Žádost o poskytnutí náhrady za zcizené věci
 • Žádost o poskytnutí pracovního volna z důvodu budoucí překážky v práci
 • Žádost o poskytnutí přestávek na kojení
 • Žádost o poskytnutí reference na zaměstnance
 • Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
 • Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené
 • Žádost o povolení kratší pracovní doby
 • Žádost o pořízení stejnopisu účtu pracovní doby
 • Žádost o pořízení výpisu účtu mzdy
 • Žádost o přeložení
 • Žádost o přepočítání zkušební doby
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště k odpočinku těhotné ženy
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště ke kojení
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště osobou se zdravotním postižením
 • Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Žádost o sdělení náhradního termínu výplaty mzdy
 • Žádost o udělení souhlasu s výdělečnou činností
 • Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nedokončení studia
 • Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nesetrvání v pracovním poměru
 • Žádost o volno k přípravě na maturitní zkoušku
 • Žádost o vrácení nepříslušející náhrady mzdy za dovolenou
 • Žádost o vrácení přeplatku mzdy
 • Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání
 • Žádost o vydání pracovního posudku
 • Žádost o vyplacení mzdy a odstupného v den skončení pracovního poměru
 • Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele
 • Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci z důvodu školení
 • Žádost o vyplacení náhrady mzdy za dovolenou
 • Žádost o vyslání na školení k prohlubování kvalifikace
 • Žádost o zajištění náhradního stravování
 • Žádost o zaplacení mzdy
 • Žádost o zaplacení náležícího odstupného
 • Žádost o zaslání výsledku objasnění pracovního úrazu
 • Žádost o zkrácení pracovní doby osoby pečující o dítě
 • Žádost o změnu a úpravu pracovního posudku
 • Žádost o zrušení přeložení do jiného místa výkonu práce
 • Žádost o zrušení vyslání na pracovní cestu
 • Žádost o úpravu pracovní doby
 • Žádost odpovědného pracovníka k provedení inventury
 • Žádost těhotné o přeložení
 • Žádost těhotné o převedení z noční na denní práci
 • Žádost uchazeče o přesunutí termínu osobního pohovoru
 • Žádost uchazeče o zaměstnání o sdělení výsledku výběrového řízení
 • Žádost vedoucího zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu zaměstnance
 • Žádost zaměstnance agentury práce o delší dočasné přidělení k uživateli
 • Žádost zaměstnance k zakoupení vzdělávacích pomůcek
 • Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu
 • Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci
 • Žádost zaměstnance o převzetí závazku spojeného se zvýšením kvalifikace zaměstnance novým zaměstnava
 • Žádost zaměstnance o sdělení výsledku kolektivního vyjednávání
 • Žádost zaměstnance o zařazení na původní práci
 • Žádost zaměstnavatele k udělení souhlasu k okamžitému zrušení pracovního poměru se členem orgánu Odb
 • Žádost zaměstnavatele o sdělení režimu léčby zaměstnance
 • Žádost zaměstnavatele o zhodnocení výsledku kontroly zaměstnance
 • Žádost zaplacení příplatku za práci přesčas
 • Žádost ženy o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku
 • Částečná nezaměstnanost - dohoda se zaměstnanci
 • Částečná nezaměstnanost - rozhodnutí zaměstnavatele
 • Účet konta pracovní doby

Rozhodčí

 • Dodatek o přezkumu nálezů v rozhodčím řízení
 • Dodatek o změně režimu formy vedení rozhodčího řízení
 • Návrh na vyloučení rozhodce pro podjatost
 • Návrh na zrušení rozhodčího nálezu
 • Rozhodčí doložka - dodatek k nespotřebitelským smlouvám
 • Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s jedním rozhodcem
 • Rozhodčí doložka pro nespotřebitelské smlouvy s třemi rozhodci
 • Rozhodčí smlouva se spotřebitelem
 • Rozhodčí smlouva – Smlouva o rozhodci
 • Stížnost na nesplněnou informační povinnost rozhodce

Směnečné

 • Směnečné prohlášení
 • Směnka cizí dato
 • Směnka cizí fixní
 • Směnka cizí lhůtní vista
 • Směnka cizí vista
 • Směnka vlastní dato
 • Směnka vlastní fixní
 • Směnka vlastní lhůtní vista
 • Směnka vlastní vista

Správní

 • Hlášení změny trvalého pobytu
 • Námitka místní nepříslušnosti
 • Návrh na povolení obnovy řízení
 • Návrh na přijetí peněžní částky do soudní úschovy
 • Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti
 • Návrh na vydání platebního rozkazu
 • Návrh na vydání usnesení – uplatnění procesního nástupnictví
 • Návrh na vyloučení soudce
 • Návrh na vyloučení soudce z důvodu podjatosti
 • Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání
 • Odpor proti platebnímu rozkazu
 • Odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
 • Odvolání proti uložení pokuty zaměstnavateli při nepředložení dokladů ke kontrole
 • Ohlášení užívání veřejného prostranství
 • Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu - pasu
 • Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení občanského průkazu
 • Oznámení o odhlášení psa od poplatku
 • Oznámení o přihlášení psa k poplatku
 • Oznámení o ukončení právního zastoupení
 • Oznámení zastupovaného o odvolání plné moci zmocněnci
 • Oznámení zmocněnce o vypovězení plné moci
 • Plná moc pro dědické řízení - procesní plná moc
 • Plná moc pro dědické řízení - vybrané právní jednání
 • Podnět k opatření proti nečinnosti
 • Předložení závěti třetí osobou
 • Rozklad proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy
 • Stížnost proti usnesení Policie ČR o odložení věci
 • Udělení plné moci k zastupování
 • Udělení procesní plné moci
 • Volba společného zmocněnce pro doručování
 • Volba společného zmocněnce pro zastupování
 • Vzdání se odvolání
 • Zpětvzetí odvolání
 • Zpětvzetí žaloby
 • Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu
 • Žádost o poskytnutí informace
 • Žádost o povolení kácení dřevin
 • Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
 • Žádost o prominutí zmeškání lhůty
 • Žádost o předexekuční pomoc soudu
 • Žádost o vrácení řidičského průkazu po skončení trestu
 • Žádost o vrácení řidičského průkazu po uplynutí poloviny trestu
 • Žádost o vrácení řidičského průkazu po znovuzískání zdravotní způsobilosti
 • Žádost o vydání matričního dokladu
 • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství

Stavební

 • Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení
 • Plná moc pro řešení úkonů ve stavebním řízení
 • Čestné prohlášení osoby realizující odborné vedení stavby
 • Čestné prohlášení vlastníka stavby, kde mají být prováděny stavební úpravy

Veřejné zakázky

 • Oznámení vítěze veřejné soutěže
 • Poděkování za podporu při získávání veřejné zakázky

Živnostenské

 • Odvolání OSVČ proti uložené pokutě za nepředložení přehledu
 • Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při realizaci časových nabídek
 • Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při zasílání nevyžádaných e-mailů
 • Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy určené mladistvím nabádáním ke koupi další osobou
 • Žádost o prodloužení lhůty pro odstranění závad ohlášení živnosti
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Ústavní

 • Plná moc pro zastupování před Ústavním soudem
 • Plná moc pro zastupování před Ústavním soudem
 • Žádost o udělení milosti
EET         POKLADNA A FAKTURACE v mobilu nebo na notebooku         vyzkoušejte ZDARMA