Aktuality, informace


Agenda OSS v DPH


Zpracování daňového přiznání a záznamní povinnosti OSS (One Stop Shop - je zvláštní režim jednoho správního místa. Je určený pro podnikatele, kteří dodávají zboží nebo služby koncovým spotřebitelům v jiných státech EU, typicky jsou to například e-shopy.

Při dodání zboží nebo služby koncovým spotřebitelům v jiných státech EU zadáváte doklady s typem DPH pro zboží UDZN nebo UVZN a pro služby UDSN nebo UVSN. Typy DPH UDZN a UDSN používejte pro doklady platné od 1.10.2021. Tyto typy zajistí vstup plnění do řádku 26 přiznání k DPH podle změn platných od 1.10.2021.

V adrese příjemce je potřeba mít vyplněnou zkratku státu v údaji Stát. Používejte kód státu tak, jak se uvádí v přiznání OSS (AT-Rakousko,BE-Belgie,BG-Bulharsko,CY-Kypr,DE-Německo,DK-Dánsko,EE-Estonsko,EL-Řecko,ES-Španělsko,FI-Finsko,FR-Francie,GB-Spojené království,HR-Chorvatsko,HU-Maďarsko,IE-Irsko,IT-Itálie,LT-Litva,LU-Lucembursko,LV-Lotyšsko,MT-Malta,NL-Nizozemí,PL-Polsko,PT-Portugalsko,RO-Rumunsko,SE-Švédsko,SI-Slovinsko,SK-Slovensko)

Pokud tyto doklady vystavujete v eurech nebo v Kč, je potřeba mít zadané kurzy eura v seznamu měn. Buď pevný kurz, pokud jej používáte, nebo kurzy k datu všech vystavených dokladů (záložka Historie kurzu). V případě, že vystavujete tyto doklady v jiné měně, pak je potřeba mít v seznamu měn kurzy této měny i eura. Pomocí těchto kurzů pak probíhá přepočet základu daně a DPH z dokladů do daňového přiznání OSS, které je v eurech.

Při zpracování DPH za čtvrtletí, zaškrtněte na první záložce průvodce DPH volbu OSS. V záznamní povinnosti pak najdete kontrolní sestavu a dále pak daňové přiznání OSS, které můžete z formuláře vyexportovat pro elektronické podání a na webu EPO následně načíst a podat. U tohoto formuláře MF neumožňuje přímé podání ze softwaru třetích stran, je nezbytné se přihlásit přímo a přiznání podat na webu EPO.

Záznamní povinnost k DPH v režimu OSS je dosti složitá a nevystačíme si se seznamem plnění jako u všech ostatních typů DPH. Záznamní povinnost OSS vyžaduje doložit tyto údaje:

a) členský stát spotřeby, do něhož byla služba poskytnuta;
b) druh poskytnuté služby;
c) datum poskytnutí služby;
d) základ daně s uvedením použité měny;
e) veškerá následná zvýšení nebo snížení základu daně;
f) uplatněnou sazbu daně;
g) výši splatné daně s uvedením použité měny;
h) datum a výši obdržených plateb;
i) veškeré platby na účet obdržené před poskytnutím služby;
j) je-li vystavena faktura, informace na ní uvedené;
k) jméno příjemce, je-li osobě povinné k dani známo;
l) informace použité ke stanovení místa, kde je příjemce usazen nebo kde má
bydliště nebo kde se obvykle zdržuje.

Záznamy je nutné vést po dobu 10 let od 31. prosince roku, kdy došlo k plnění. Záznamy navíc musí být k dispozici v elektronické podobě. Kvůli poslední povinnosti (bod l)je doporučeno vypracovat interní dokument, kde by bylo v souladu s platnou legislativou popsáno, jakým způsobem určujete místo spotřeby u každého typu elektronické služby, které poskytujete.

Všechny údaje, kromě bodu l) jsou k dispozici z daňových dokladů. Pokud na služby tohoto typu vystavujete faktury, najdete záznamní povinnost v sestavách v agendě vystavených faktur. Vytvoříte si sestavu s výběrem jen označených záznamů, nebo podle filtru. Sestavu můžete uložit do souboru PDF a dostát tak povinnosti předání v elektronické podobě.

Pokud na služby nevystavujete faktury, ale DPH zadáváte přímo v bankovních výpisech (přijaté platby kartami nebo na účet), najdete sestavu záznamní povinnosti v agendě banky.
Informace ke způsobu zjišťování místa spotřeby služby určuje Prováděcí nařízení rady EU č. 1042/2013. Přehledně tuto problematiku shrnuje článek na webu Podnikatel.cz .

Doporučujeme v souladu s uvedenými informacemi vytvořit vnitřní směrnici a její obsah dokládat k případné kontrole.

Daň k režimu OSS se platí v eurech na účet FÚ pro JM kraj, viz. informace . Z přiznání k DPH v režimu OSS můžete vytvořit příkaz k úhradě SEPA.

Další informace k režimu jednoho správního místa najdete na webu MF.

Zpět na informace