Časté dotazy


Směrná účtová osnova a změny ve výkazech účetní závěrky od roku 2016


Dotaz:
Jak nastavit Stereo 2016 v souvislosti se změnami ve vyhlášce 500/2002 Sb. od 1.1.2016

Řešení:
Změny v účtovém rozvrhu

1) změny ve vykazování změny stavu zásob a aktivace - došlo ke zrušení účtových skupin 61 a 62. Nově se změna stavu zásob účtuje ve skupině 58 (což byla původně skupina Mimořádné náklady). Tato změna bude mít vliv na výkaz zisku a ztráty, kdy budou tyto položky účtovány jako zvýšení nebo snížení nákladů (v minulosti šlo o výnosy). Tato změna zajistí, že tyto položky od lroku 2016 nebudou mít vliv na obrat.
2) mimořádné náklady a výnosy budou nově vykazovány jako provozní nebo finanční náklady a výnosy.
3) přibyly nové účty 067 (Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv) a 254 (Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba). Dále došlo k přejmenování či zrušení některých dalších účtů.

Pokud jste již provedli Účetní a datovou uzávěrku za rok 2015, doplňte si nové účty v nabídce Účetnictví/Seznamy/Účtový rozvrh v nabídce Funkce/Doplnit chybějící účty. Názvy účtů si zaktualizujete funkcí Nastavit názvy účtů od roku 2016. Pokud již letos máte účtováno na některém ze zrušených účtů, použijte funkci Globální přeúčtování, která přeúčtuje doklady na jiný účet.

Algoritmy výkazů od roku 2016

Nové algoritmy výkazů účetní závěrky doplníte v nabídce Účetnictví/Seznamy/Algoritmy výkazů pomocí funkce Doplnit algoritmy od roku 2016.

Seznam nových algoritmů:

RP16 - Rozvaha od roku 2016
VP16 - Výkaz zisků a ztrát (druhové členění) od roku 2016
VU16 - Výkaz zisků a ztrát (účelové členění) od roku 2016
CF16 - Přehled o peněžních tocích Cash flow od roku 2016
ZK16 - Přehled o změnách vlastního kapitálu od roku 2016

Tyto změny jsou obsaženy ve Stereu od verze 18.1.5.

Zpět na seznam řešení